Vedtekter til bygningsloven for Evje og Hornnes kommune.

DatoFOR-0000-00-00-69
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-02-24-151
Endrer
Gjelder forEvje og Hornnes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Evje og Hornnes

Kapitteloversikt:

Endret 21. august 1986 nr. 1750, 20. juli 1989 nr. 737.

4. nov. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til, eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eiere (festere) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvet kommunens avgjørelse ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1761)

4. nov. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a)opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk. Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

Fra bestemmelsene i a og b kan formannskapet gjøre unntak etter at bygningsrådet og helserådet har uttalt seg. Vedkommende må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til, når kommunen forlanger det, å opparbeide veg og kloakk.

(I 1967 s 1761)

24. februar 1998 nr. 151
Til § 69 nr. 3:

Ved søknad om byggetillatelse og ved utarbeidelse av bebyggelses- og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i pbl § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg søkes dekket på areal utenfor de respektive eiendommer må permanent rådighetsrett dokumenteres og beliggenhet, egnethet m.m. vises. 

Parkering:

For hvert prosjekt skal fremskaffes parkeringsplasser i h.h.t. nedenstående krav, på egen tomt eller fellesareal. All arealangivelse refererer seg til brutto golvareal.

Boligbebyggelse:
Eneboliger2,0 pr. bolig
Konsentrert småhusbebyggelse1,5 pr. bolig
Hybler1,0 pr. hybel  
Næringsbebyggelse:
Forretninger/kontorer1,0 pr. 50 m² brutto gulvflate
Industri/lager1,0 pr. 100 m² brutto gulvflate  
Fritidsbebyggelse:
Hytter1,5 pr. enhet  
Annet:
Forsamlingslokaler0,4 pr. sitteplass
Hotell/motell1,0 pr. gjesterom
samt1,0 pr. ansatt på dagskift
 

For andre typer bygg fastsettes antall parkeringsplasser etter skjønn. 

Ubebygget areal:

For søknader som gjelder blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, kontor, forretnings- og serviceeiendom, kan kommunen kreve at det fremlegges detaljerte planer for utforming av tomtens areal. 

Fellesareal:

Ved utarbeiding av søknad samt bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger gjelder følgende bestemmelser;

1.For boligområder med flere enn 10 enheter skal det kreves opparbeidet lekeplass på fellesareal.
2.For boligområder med flere enn 50 enheter skal det kreves opparbeidet balløkke. Det bør avsettes et areal på 1-2 daa til dette formål.
3.Skog og naturområder i boligområder kan kreves bevart av hensyn til nærmiljøet for å dekke behov for f.eks. akebakke, skibakke, natursti, tur- og skiløyper. 

Generelt:

Kommunen kan dispensere fra disse bestemmelsene hvis særlige grunner foreligger.

(II 1998 109)

4. nov. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass og parkeringsplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1761)

4. nov. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig, eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1761)

4. nov. 1967
Til § 81

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal, foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV § 65, også gjelde §§ 93 og 94 samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1761)

25. februar 1975.
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Det samme gjelder fradeling av grunn til samme formål.

Enkelttomt i tidligere godkjent disposisjonsplan kan bygningsrådet tillate bebygget.

Bygningsrådet kan dispensere fra bygge- og deleforbudet når særlige grunner foreligger.

2.I områder som i generalplan med stadfestede vedtekter er avsatt til fritidsbebyggelse, og områder som det er gitt dispensasjon for, kan bygninger som nevnt under punkt 1 bare oppføres i henhold til disposisjonsplan som er godkjent av bygningsrådet.
3.Oppføring av bygninger som nevnt under punkt 1 og deling av tomt til samme formål er ikke tillatt nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø eller tjern) enn 100 m fra strandlinja målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
4.For bygninger som er nevnt under punkt 1 skal i tillegg til bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr.1, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner skal dessuten bygningslovens §§ 66 nr. 2, 75 og 92 gjelde. Etter at bygningsrådet har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend eller hyttekonsentrasjoner etter denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Reglene må for å bli gyldige godkjennes av fylkesmannen.
6.Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1975 s 77)

21. august 1986 nr. 1750
Til § 117.

Evje og Hornnes kommunestyre har 21. august 1986 vedtatt følgende forskrift:

I Evje og Hornnes kommune kan det i 3 år fra plan- og bygningslova av 14. juni 1985 trer i kraft ikkje settast i verk arbeid eller tiltak som nemnt i lovas §§ 84 og 93 utan samtykke fra bygningsrådet før området går inn i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, herunder frådeling, som vesentleg kan vanskeleggjera planlegginga. For anlegg som vert fremma etter godkjent vegplan etter veglova gjeld ikkje denne forskrifta.

(II 1986 s 591)

20. juli 1989 nr. 737.
Til § 117.

Evje og Hornnes kommunestyre har 6. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 21. august 1986 nr. 1750 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 20. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 228)