Vedtekter til bygningsloven for Farsund kommune.

DatoFOR-0000-00-00-70
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-04-19
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Farsund

Kapitteloversikt:

24. apr. 1972
Til § 49 nr. 1.

Ved fordeling av refusjonsbeløp for veg og kloakk skal en halvpart av utgiftene fordeles i forhold til eiendommens grunnareal (netto tomteareal) og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting (netto golvareal).

(I 1972 s 540)

24. apr. 1972
Til § 49 nr. 2.

Ved utligning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1972 s 540)

16. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har erververt grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøve kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1204)

24. apr. 1972
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1972 s 540)

23. juli 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

Fra bestemmelsene i a og b kan formannskapet gjøre unntak etter at bygningsrådet og helserådet har uttalt seg. Vedkommende må i så fall ved tingslyst erklæring forplikte seg til, når kommunen forlanger det, å opparbeide veg og kloakk.

(I 1969 s 942)

24. apr. 1972
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelses- og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Særbestemmelser om oppstillingsplasser for biler m.v.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler skal være sikret for eiendommens behov etter følgende normer:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesarealer for flere tomter for 2 biler pr. bolig. For hybelbygg kreves oppstillingsplass for 1 bil pr. hybel.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lastearealer for vare- og lastebiler.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg skal ha oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.

Særbestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i områder med 500 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for biligområder med 100 boliger eller mer. Feltet skal ha plass til varierte aktiviteter som ballplass, byggelekeplass, plaskedam, akebakke m.m. Arealet skal være minimum 6 da.
3.Lekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25. bolig. Den skal være på ca. minimum 500 m².
4.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1-3, men hvor disse ikke blir utbygd samlet, avgjør bygningsrådet når anlegg av lekeplasser m.v. skal gjennomføres.

(I 1972 s 540)

19. april 1982
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1982 s 229)

24. apr. 1972
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1972 s 540)

24. apr. 1972
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal, foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 70, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97 og kap. XV og XVI.

(I 1972 s 540)

25. april 1968
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 70 nr. 2, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 93, 94 samt kap. XV og XVI.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
3.Når et område skal utbygges med hytter m.v. kan bygningsrådet kreve at utbyggingen foretas etter en disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkkjent av fylkesmannen.

Bygningsrådet kan i særskilte tilfelle dispensere fra betemmelsene i dette avsnitt.

(I 1968 s 528)