Vedtekter til bygningsloven for Flakstad kommune

DatoFOR-0000-00-00-78
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-906
Endrer
Gjelder forFlakstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Flakstad

Kapitteloversikt:

Endret 12. september 1986 nr. 1950, 12. september 1989 nr.906.

6. juni 1975
Til § 1 i lov av 21. des. 1956

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. 22. november 1974, jfr. Stortingets vedtak 10. april 1975, vedtatte deling av Moskenes herredskommune i Nordland fylke i de to tidligere herredskommuner gjennomføres fra 1. januar 1976.
2.Navnene på de nye kommuner skal være Moskenes og Flakstad.
3.Kommunestyrene i de nye Moskenes og Flakstad kommuner skal i perioden 1. januar 1976 - 31. desember 1979 ha 17 medlemmer. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1975.

Ved dette valg og ved fylkestingsvalget regnes kommunen alt som delt.

Manntallet føres av nåværende manntallsfører i Moskenes kommune, men atskilt for hver av de nye kommuner. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Moskenes kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Moskenes-området, supplert med 2 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer fra dette området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Flakstad kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Flakstad-området, supplert med 1 medlem valgt blant kommunestyrets medlemmer fra dette område, og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Moskenes.

Eller gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller de nyvalgte kommunestyrer i de nye Moskenes og Flakstad kommune inn til konstituerende møter snarest mulig etter valget.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1976 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Moskenes kommune.
6.Budsjettene for de nye kommuner for 1976 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Moskenes kommune, skal fortsatt gjelde i de nye Moskenes og Flakstad kommuner inntil nye alminnelige vedtekter for disse kommuner er gitt.
8.Denne resolusjon trer i kraft straks.

(II 1975 s 219)

30. nov. 1981
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestet vedtekt, eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Flakstad kommune ikke tillatt å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.

Der generalplan med vedtekt foreligger kan oppføring av bygninger som nevnt ovenfor eller fradeling av tomt for slikt formål bare skje etter disposisjonplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69 nr. 2 og 4, 70, 71, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygninger nevnt under nr. 1 må ikke oppføres nærmere vassdrag, elver, vann eller innsjøer enn 100 m målt i horisontalplaner ved gjennomsnittlig flomavstand.

(II 1981 s 871)

12. september 1986 nr. 1950
Til § 117.

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 12. september 1986.

I Flakstad kommune kan det i tre år fra 1. juni 1986 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Henvendelse vedrørende nevnte forskrift kan gjøres til teknisk etat.

(II 1986 s 648)

12. september 1989 nr. 906.
Til § 117.

Flakstad kommunestyre har 30. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 12. september 1986 nr. 1950 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 311)