Vedtekter til bygningsloven for Flatanger kommune.

DatoFOR-0000-00-00-79
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-14-1675
Endrer
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Flatanger

Kapitteloversikt:

Endret 11.11.1971

11. nov. 1971
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunnen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.
11. nov. 1971
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

11. nov. 1971
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler for utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

5. juni 1986 nr. 1329.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller byggeplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal.

Bygningsrådet kan fastsette hva planen skal omfatte og kan kreve følgende:

1.Plan for terrassering, planering, tørkestativ, søppelkasser, private kjøre- og gangveger o.l.
2.Verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares.
3.Tilstrekkelig lekeplass for større barn i regulerte boligområder (maks. 50 - 100 m fra bolig), og sandlekeplasser for småbarn i mindre husklynger og/eller i regulerte boligområder (maks. 40 - 100 m fra bolig).

Fellesareal skal utformes og nyttiggjøres slik at barn ikke utsettes for unødig fare eller ulempe.

4.Bygningsrådet avgjør når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlikeholdt.
5.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for minst 2,0 bil pr. bolig. For annen bebyggelse etter bygningsrådets anvisning i hvert enkelt tilfelle.

(II 1986 s 437)

5. juni 1986 nr. 1329.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene, selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

Bygningsrådet kan kreve at garasjen skal være bygningsmessig forbundet med våningshuset.

(II 1986 s 437)

5. juni 1986 nr. 1329.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

Likeledes kan bygningsrådet forby at det på den enkelte eiendom blir lagt bedrifter, anlegg, opplag og lager, dersom disse vil medføre forhold som er til vesentlig ulempe.

(II 1986 s 437)

11. nov. 1971
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også §§ 66 nr. 2, 90, 91, 100, 101 og 102 samt kap. XV og XVI.

18. okt. 1985 nr. 1923.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus kan bare skje etter reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling av tomt til formål som nevnt. 

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 65 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 108, 109 og kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Flatanger kommune, stadfestet 11. november 1971.

(II 1985 s 744)

5. juni 1986 nr. 1329.
Til § 103.

Innenfor kommunen skal tomt være forsynt med gjerde mot veg, når den ikke er fullt utbygd til veglinje. Bygningsrådet kan kreve gjerde også mot nabotomt. Når gjerdeplikt er pålagt etter annet punktum, gjelder § 8 i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde for deling av utgiftene.

Mot veg kan bygningsrådet kreve hekk eller annen beplantning i stedet for gjerde.

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter 1. ledd. Dessuten kan rådet forby innhegning for hyttetomter og innenfor fellesområder og områder som høver til rekkehusbebyggelse. Fritak for eller forbud mot innhegning som her er nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963.

(II 1986 s 437)

5. juni 1986 nr. 1329.
Til § 104:

Innenfor hele kommunen skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

Vedtektene trer i kraft fra 1. juli 1986.

Fra samme tid oppheves vedtekter til bygningslovens §§ 69 nr. 3, 76 og 78 nr. 1 for Flatanger kommune stadfestet 11. november 1971.

(II 1986 s 437)

14. juli 1986 nr. 1675
Til § 117.

I Flatanger kommune kan det i 3 - tre - år fra ikrafttreden av lov nr. 77 om plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 567)