Vedtekter til bygningsloven for Aremark kommune.

DatoFOR-0000-00-00-8
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1984-02-01
Endrer
Gjelder forAremark kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Aremark

Kapitteloversikt:

1. februar 1984
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Aremark kommune, vedtatt av Aremark kommunestyre 10. mars 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger endelig reguleringsplan.
III.Vedtektsområdet er vist på følgende kart, gitt Miljøverndepartementes påtegning i dag: 

Oversiktskart, m = 1:100.000

Oversiktskart, m = 1:20.000

Soneplan for Lillebyåsen, m = 1:5.000

Soneplan for Bjørkebekk, m = 1:5.000

Soneplan for Kvisler, m = 1:5.000

Soneplan for Sommerro, m = 1:5.000 

Arealbruken er slik: 

1.Byggeområder (unntatt hytteområder)

Detaljert arealbruk med eksisterende og planlagte byggeområder som vist på ovennevnte kart.

2.Hytteområder 

Lexerød: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 28. juni 1968.

Buer: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 21. juni 1969.

Skodsberg: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 4. november 1971.

Kirkeng: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 18. april 1972.

Strøm Mellom: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 12. januar 1972.

Aarbu: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 29. mai 1972.

Mosviken: Disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen 5. juni 1973 og 20. september 1974. 

3.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset til formål nevnt under pkt. 1 og 2.

IV.I de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
V.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1990.

(II 1984 s 63)

5. januar 1968
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friarealer.

(I 1968 161)

5. januar 1968.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 161)

01. febr. 1984
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter endelig reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomavstand eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 100 meter, målt horosontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 105, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Aremark kommune, stadfestet den 19. mars 1979.

(II 1984 s 62)