Vedtekter til bygningsloven for Flekkefjord kommune

DatoFOR-0000-00-00-80
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-02-19-442
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Flekkefjord

Kapitteloversikt:

Endret 29 mai 1986 nr. 1451, 3 jan 1990 nr. 31, 18 jan 1993 nr. 72, 19 feb 2004 nr. 442.

27. oktober 1972
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eiere (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1972 s 1336)

3. januar 1990 nr. 31.
Til § 63 nr. 3:

Eiendom må ikke deles på en slik måte at det ved delingen oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller vedtekt. Heller ikke må eiendom deles slik at det dannes tomter som etter bygningsrådets skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi delingstillatelse at eiendommer som har samme eier og som skal nyttes under ett, blir sammenføyd i grunnboka, jf lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-3. Før tillatelse gis, skal bygningsrådet dessuten påse at det foreligger nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning, jf § 95 som gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

(II 1990 s 2)

27. oktober 1972
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde en fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

Fra bestemmelsene i a og b kan formannskapet gjøre unntak etter at bygningsrådet og helserådet har uttalt seg. Vedkommende må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til, når kommunen forlanger det, å opparbeide veg og kloakk.

(I 1972 s 1336)

18. januar 1993 nr. 72.
Til § 69 nr. 3.
A.I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.
B.Bestemmelser om oppstillingsplasser for biler m.v.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendige oppstillingsplasser for biler, motorsykler og sykler skal være sikret for eiendommens behov,

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesarealer for flere tomter for:

2 biler pr enebolig.

1 1/2 bil pr leilighet i konsentrert bebyggelse.

1 bil pr. hybel/hybelleilighet.

For området mellom Frydenlundveien og Trelleskaret skal antall bilplasser settees til 1 bilplass pr. leilighet/hybel.

2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

For området mellom Frydenlundveien og Trelleskaret skal antall bilplasser settes til 1 bilplass pr 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

3.Industri og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr 100 må brutto golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lastearealer for vare- og lastebiler.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg skal ha oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.
C.Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger
1.Barnehager og daghjem skal plasseres sentralt i områder med 500 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt skal anlegges for boligområde med 100 boliger eller mer. Feltet skal ha plass til varierte aktiviteter som ballplass, byggelekeplass, plaskedam, akebakke m.m. Arealet skal være minimum 4 da.
3.Lekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 bolig. Den skal være på minimum 500 m².
4.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt 1-3, men hvor disse ikke blir utbygd samlet, avgjør bygningsrådet når anlegg av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

(I 1993 s 36)

16. mai 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1980 s 422)

13. oktober 1966
Til § 76.

Bygningsrådet skal påse at det er sikret muligheter for garasjeplass for eiendommens behov.

(I 1966 s 1601)

13. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1601)

13. oktober 1966
Til § 81.

For rene driftsbygninger uten ildsted er det tilstrekkelig at plasseringen forelegges bygningsrådet, Bygningssjefen skal påse at gitte bestemmelser i lov og forskrifter blir overholdt. Ved innredning av ildsted skal en av brannvesenets tjenestemenn påse at brannloven følges.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV også § 65.

(I 1966 s 1601)

9. august 1979
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 63, 66, 68, 69 nr. 1 og 2, 70, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97 og 109, samt kap. XV og XVI. Ved gjennomføring av hytteplaner med mer enn 4 hytter kan bygningsrådet kreve at byggearbeidene forestås av en ansvarshavende i samsvar med § 98.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere veiledende regler om hyttebygging.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1979 s 339)

19. februar 2004 nr. 442.
Til § 85:

I

Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 85 tillates ikke plassert innenfor følgende deler av Flekkefjord kommune:

1.Sjøområdene innenfor Flekkefjord kommune.
2.Innenlands ferskvann og vassdrag for øvrig.

Forbudet gjelder for både regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede sjøområder og regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede innenlands ferskvann eller vassdrag.

De unntak som er nevnt i § 85 siste punktum gjelder fortsatt.

Tillatelse kan likevel gis når plassering av tiltak, som nevnt i § 85, etter at det faste utvalget for plansaker har behandlet saken og vurdert tiltaket i forhold til å hindre den allmenne ferdsel og ikke føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. Det faste utvalget for plansaker kan også sette vilkår for bruken og å gjøre den tidsbegrenset.

II

I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

1.Tiltak som nevnt i § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer i området, herunder i sjø, vann og vassdrag.
2.For campingvogner, bobiler og lignende må eiere av disse sørge for at alt forbrukeravfall mv. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
3.Toalettavfall skal tømmes i anlegg som er godkjent av helsemyndighetene.
4.Drikkevannsforsyning godkjennes av helsemyndighetene.
5.Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner mv. utenfor godkjente campingplasser skal innhente samtykke fra det faste utvalget for plansaker når avtalen har lengre varighet enn 3 mnd. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig veg, antall vogner, tidsrom og lignende. I søknad skal det ligge ved kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet, i motsatt fall utgår tillatelsen av seg selv.

(II 2004 nr. 1).

12. januar 1983.
Til § 93 3. og 4. ledd.

Reglene i bygningslovens § 93,1. ledd om arbeider som krever byggetillatelse skal ikke gjelde for

1.bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen som:
a.ikke har større grunnflate enn 10 kvadratmeter,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 meter,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.
2.forstøtningsmurer lavere enn 0,5 meter.

Fylkesmannen har 12. januar 1983 godkjent vedtaket.

(II 1983 s 18)

29. mai 1986 nr. 1451.
Til § 117.

I Flekkefjord kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 501)