Vedtekter til bygningsloven for Flesberg kommune

DatoFOR-0000-00-00-81
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-29-852
Endrer
Gjelder forFlesberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Flesberg

Kapitteloversikt:

Endret 13. november 1986 nr. 2338, 29. juni 1989 nr. 852.

10. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1578)

10. oktober1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67

(I 1966 s 1578)

10. oktober1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

Fra bestemmelsene i a og b kan formannskapet gjøre unntak etter at bygningsrådet og helserådet har uttalt seg. Vedkommende må i såfall ved tinglyst erklæring forplikte seg til når kommunen forlanger det, å opparbeide veg og kloakk.

(I 1966 s 1578)

10. oktober1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1578)

10. oktober1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også gjelde §§ 90 og 91.

(I 1966 s 1578)

29. oktober 1976
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63 pkt. 1 og 2, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, § 75 nr. 1, 93, 94, 98 og 109 samt kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging. Disse må vedtas av kommunestyret og godkjennes av fylkesmannen.
4.Bygningsrådet kan uavhengig av bestemmelsene i pkt. 1 gi tillatelse til arbeider som nevnt i bygningslovens § 87 nr. 2. Likeså kan bygningsrådet avgjøres søknader om bygging av uthus m.v. for eksisterende hytter.

(II 1976 s 391)

5. januar 1978
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, også for kortere tid enn 3 måneder, er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av campingvogner etter bygningsrådets skjønn ikke vil være til ulempe for omgivelsene i vesentlig grad og heller ikke skjemme området i nevneverdig grad.

Bygningsrådet kan sette vilkår for godkjenningen og også gjøre den tidsbegrenset. Godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake.

(II 1978 s 74)

13. november 1986
Til § 117.

I Flesberg kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak som i vesentlig grad kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

Den gjeldende generalplan, stadfestet 10. mars 1986, skal danne retningslinje for bygningsrådets praktisering av det midlertidige plankravet.

(II 1987 s 6)

29. juni 1989 nr. 852.
Til § 117.

Flesberg kommunestyre har 16. mars 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 13. november 1986 nr. 2338 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 29. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 259)