Vedtekter til bygningsloven for Flora kommune

DatoFOR-0000-00-00-82
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-12-1458
Endrer
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Flora

Kapitteloversikt:

30. juni 1981
Til § 49 nr. 1.

Ved fordelinga av refusjon for kommunen sine utgifter til veg, vann- og avløpsanlegg etterbygningslova av 18. juni 1965 nr. 7 skal utgiftene i bustadområder med stadfest reguleringsplan fordelast med ein halvpart i høve til eigedomane sitt grunnareal og med ein halvpart i høve til tilllatt utnytting av eigedomane.

(II 1978 s 478).

3. juni 1977
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vatn og kloakk skal leggjast til grunn dei faste prisar som fylgjer av tabell 1 og 2, klasse II, i Kommunal- og arbeidsdepartementet si forskrift om faste prisar.

(II 1977 s 421)

17. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anleget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 654)

17. mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 654)

17. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 654)

24. november 1967
Til § 69 nr. 3.

Bestemmelsen for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende.

For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel.

Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.

2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjonar, hotell, restaurantar, forsamlingslokaler, teatre, skular, sjukehus, universiteter, idrettsanlegg og andre bygningsanlegg der spesielle tilhøve gjer seg gjeldande skal ha oppstillingsplass for bilar og inn- og utkøyringstilhøve.
5.Oppstillingsplass for motorsyklar og syklar skal avsetjast på eigen tomt eller på fellesareal for fleire tomtar.

I sentrale deler av store tettbebyggelsar kan det treffast bestemmelsar om ferre oppstillingsplassar enn nemnt i det føregåande når trafikktilhøva på staden etter sakkyndig uttalelse tilseier det.

(I 1967 s 1884)

8. desember 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i staden for biloppstillingsplass på eige grunn eller på felles areal blir innbetalt eit beløp pr. manglande plass til kommunen for bygging av parkeringsplassar.

Bystyret fastset dei satser som til ei kvar tid skal gjelda i slik tilfelle.

Vedtekta trer i kraft straks.

(II 1980 s 877)

17. mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 654).

18. august 1975
Til § 81.

For driftsbygningar for jord- og skogbruk skal forutan reglane i bygningslova kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 71, 74 nr. 2, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102 og kap. XV og XVI i bygningslova.

(II 1975 s 310)

24. november 1967
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er regnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningnsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2. 93. 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1967 s 1884)

12. juni 1986 nr. 1458.
Til § 117.

Flora bystyre har 12. juni 1986, gjort vedtak om forskrift om mellombels plankrav etter § 117 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77.

Nærare opplysningar kan ein få i kommuneadministrasjonen.

(II 1986 s 503)