Vedtekter til bygningsloven for Folldal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-84
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-05-22-422
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Folldal

Kapitteloversikt:

Endret 8. mars 1979, 30. januar 1985 nr. 304, 27. juni 1985 nr. 1274, 26. juni 1986 nr. 2366, 23. mai 1989 nr. 422.

27. juni 1985 nr. 1275
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 15. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 27. juni 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan og områder som omfattes av godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovens § 82.

III

Vedtektsområdet er vist på følgende kart:

Oversiktskart i målestokk 1:100.000

og soneplankart i målestokk 1:10.000 for: Folldal sentrum, Grimsby, Krokhaug, Dalholen, Brattbakken.

Arealbruken omfatter følgende formål:

A.Byggeområder

Omfatter eksisterende og planlagt bebyggelse slik det er vist på ovennevnte kart.

B.Landbruks- og naturområder

Disse områder omfatter de arealer som ikke er disponert til byggeområder under pkt. A.

IV

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekten gjelder i inntil 10 år fra stadfesting.

(II 1985 s 376)

22. nov. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1832)

22. nov. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

De vilkår for å gi byggetillatelse som nevnt i bygningslovens § 95 nr. 3 gis tilsvarende anvendelse ved søknad om delingstillatelse.

(I 1966 s 1832, II 1985 s 130)

22. nov. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(I 1966 s 1832)

22. nov. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1832)

22. nov. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1832)

22. nov. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1832)

22. nov. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jordbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også §§ 66 og 93 a, og kap. XV og XVI.

(I 1966 s 1832)

8 mars 1979
Til § 81.

Bygningsrådet kan stille de krav som anses nødvendige for at slike bygninger skal være tilfredsstillende sikret mot brann.

(II 1979 s 102)

24. sept. 1985 nr. 1760.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust kan bare skje i samsvar med reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.For slike bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 75, 87, 91, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49 og 51.

For hytteområde som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.

3.Fradeling eller bortfeste av tomt for bygninger som nevnt under nr. 1 må ikke foretas nærmere vassdrag enn 50 m. Avstanden måles fra strandlinjen i horisontalplanet ved middels flomvannstand.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Folldal kommune, stadfestet 24. august 1973.

(II 1985 s 678)

26. juni 1986 nr. 2366
Til § 117.

I Folldal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1988 s 139)

22. mai 1989 nr. 422
Til § 117.

Folldal kommunestyre har 26. april vedtatt å forlenge forskrift av 21. mars 1988 nr. 2366 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 23. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 121)