Vedtekter til bygningsloven for Fosnes kommune.

DatoFOR-0000-00-00-86
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-08-30
Endrer
Gjelder forFosnes kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Fosnes

Kapitteloversikt:

30. aug. 1982
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguelringsplanen (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av de eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nyttten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med frister etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt ved refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.
30. aug. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelsene til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredd etter første ledd a.

30. aug. 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket for tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anlegget må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bygningsrådet kan kreve at det innsendes plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygde areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplanting, parkbelter langs industribebyggelse, forhager, lekeplasser, biloppstillingsplasser, tørkestativ, søppelkasser, sykkelstativer, private kjøre- og gangveger o.l. Bygningsrådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp, herunder kreve at verdifullt landskap og vegetasjon bevares.

Bygningsrådet kan kreve at det avsettes oppstillingsplass for bil på egen eiendom eller fellesareal med plass for minst 1,5 bil pr. leilighet i flerfamiliehus og for 2 biler pr. enebolig. Biloppstillingsplassene kan kreves anlaagt under hensyn til eventuelt anlegg av garasjeplass på eiendommen.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet plikter eier (fester) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig ved like.

30. aug. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasje være innplassert i planene selv om garsjen ikke blir bygget samtidig som boligen.

30. aug. 1982
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlige sjenerende art, blirt lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

30. aug. 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk gjelder foruten reglene i § 81 følgende bestemmelser: §§ 71, 74.2, 89, 90, 91, 92 og 94 nr. 3. Videre gjelder kapitlene XV og XVI.

Melding på fastsatt skjema sammen med 1 sett tegninger, situasjonsplan og nabovarsel skal leveres til bygningsrådet minst tre - 3 - uker før byggestart.

(II 1982 s 570)

12. aug. 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan og på grunnlag av endelig reguleringsplan.
2.I kommunen tilltates ikke bygning som nevnt i punkt 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomavstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmenn ferdsel enn 12.5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 gjelder bygningslovens bestemmelser i sin helhet.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 550)