Vedtekter til bygningsloven for Arendal kommune

DatoFOR-0000-00-00-9
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-08-26-1238
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Arendal

Kapitteloversikt:

Endret 16 jan 1984, 30 jan 1985 nr. 303, 10 sep 1993 nr. 967, 10 sep 1993 nr. 1088, 22 mars 2001 nr. 297, 26 aug 2004 nr. 1238.

13. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som er nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1595)

16. januar 1984
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c)hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 13)

10. sep. 1993
Til § 69 nr. 3:

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av daginstitusjoner og av de anlegg som nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan, bebyggelsesplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplanting, forhager, tørkestativ, søppelkasser, private kjøre- og gangveier og lignende samt lekeplasser, oppstillingsplasser for motorkjøretøyer og sykler som nevnt nedenfor. Bygningsrådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

Bygningsrådet kan alltid, uavhengig av om slik plan som nevnt er forlangt utarbeidet, kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares. 

Bestemmelser for anlegg og lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger:

1.I reguleringsplaner og byfornyelsesplaner skal det vises på plankart hvor og hvordan barns behov for brukbart og nok uteareal, lekeplasser, fellesrom, daginstitusjoner og trafikksikkerhet skal ivaretas innenfor planområdet.
2.Ved søknad om byggetillatelse i området der det ikke foreligger samlet plan for uteareal, lekeplasser, fellesrom eller trafikksikkerhet kan bygningsrådet kreve at en tilfredsstillende plan for disse forhold vises før byggetillatelse gis.
3.Bevaring av naturlige lekesteder.

Steder som peker seg ut som framtidige naturlige lekesteder må utformes med tanke på dette og gjøres tryggere gjennom nødvendige sikringstiltak.

Steder som allerede er tatt i bruk av barn som naturlige lekeområder bør sikres som del av framtidige lekeplasser eller uteområder.

4.Krav til uteområder generelt.

Inngangsområdet for hver bolig skal være stort nok og utformes slik at både voksne og barn kan bruke området til lek og opphold.

Innenfor nærområdet, maksimum 150 m fra inngangsdøren, skal det finnes mulighet for ball-lek, sykling og aking på areal sikret mot kjøretrafikk og skjermet mot nabokonflikter.

Innfor grenda, maksimum 500 m fra inngangsdøren, skal det finnes plass til plasskrevende ballspill, sykling, aking og byggelek på areal sikret mot kjøretrafikk og skjermet mot nabokonflikter. Det skal også finnes naturterreng med trær og annen vegetasjon.

Lekeplassen må ligge på en solrik del av tomten og være tilfredsstillende belyst. Lekeplassen skal ikke være utsatt for støynivå høyere enn 55 dBA.

5.Krav til lekeplasser i områder med middels tett og åpen bebyggelse.

I områder med boliger skal det settes av areal og opparbeides felles lekeplasser tilsvarende minimum 25 m² pr. bolig som fordeles på de forskjellige typer lekeplasser. Areal brattere enn 1:3 eller smalere enn 2 m regnes ikke med.

a)Lekeplass ved inngang:

Lekeplass ved inngang kreves bare i de områder der ikke alle leiligheter har minimum 50 m² privat uteareal eller tilgang til tilsvarende fellesområde på bakken i direkte tilknytning til boligen.

Min 5 m² av lekeplassareal pr. bolig skal settes av til lekeplass ved inngang. Gangavstanden til inngangslekeplassen skal være maksimum 50 m fra de boligene den skal betjene.

Plassen skal inneholde minimum en sandkasse, en benk og noe fast dekke som er flatt nok til trehjulssykling, manøvrering av rullestol og frasetting av barnevogn. Plassen bør også inneholde klatreredskap og huske.

b)Nærlekeplass:

Minimum 10 m² av lekeplassarealet pr. bolig skal inngå i en felles nærlekeplass som ligger i maksimum 150 m gangavstand fra inngangen til de boligene den skal betjene. Nærlekeplassen bør være minimum 500 m². Bygningsrådet kan stille krav til plassens utforming, utstyr, hellingsforhold, overflatebehandling m.v., slik at den best mulig supplerer uteområdene i nærområdet. Plassen skal være skjermet mot naboer slik at konflikter søkes unngått.

c)Grendelekeplass:

Minimum 10 m² av lekeplassarealet pr. bolig skal inngå i en felles grendelekeplass som ligger i maksimum 500 m gangavstand til de boligene den skal betjene. Lekeplassen skal gi plass for særlig plasskrevende lek, ballspill, skøyter, byggelek o.l. Bygningsrådet kan stille krav til plassens utforming, hellingsgrad, overflatebehandling, utstyr etc. Minst 50 % av arealet skal være jevn flate egnet for ballspill. Plassen skal også inneholde park- eller naturareal med slitesterke trevegetasjon der bygging av lekehytter etc er tillatt. Plassen skal være skjermet mot naboer slik at konflikter søkes unngått.

d)Sammenslåing av enheter:

Når hele boligområdet ikke omfatter mer enn 30 boliger, eller i spesielt vanskelig terreng som gir dårlige adkomstmuligheter, kan lekeplass ved inngang og nærlekeplass slås sammen til en enhet med maksimum gangavstand 100 m fra de boliger den betjener.

Når hele boligområdet ikke omfatter mer enn 200 boliger, kan nærlekeplass og grendelekeplass slås sammen til en enhet med maksimum 150 m gangavstand fra de boliger den betjener.

6.Krav ved konsentrert bebyggelse:

Summen av fellesarealer til lek og utendørs opphold skal minst være 50 m² pr. boligenhet.

7.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres. 

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov:

8.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, 0,5 bil pr. bolig for besøkende, samt 0,5 bil pr. bolig som reserve for eventuelt senere opparbeidelse. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel.
9.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² bruksareal som fastlagt i NS-3940, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
10.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 m² bruksareal som fastlagt i NS-3940.
11.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert tilfelle krever.
12.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
13.Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse bestemmelser i særlige tilfeller.

Bygningsrådet kan for sentrale bydeler godkjenne at biloppstillingsplassene helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet. I spesielle tilfelle kan bygningsrådet gi utsettelse med plikten til å skaffe det fulle antall biloppstillingsplasser.

Rådet kan sette vilkår for disse unntak.

(II 1993 673)

19. sep. 1993
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

For tiden er satsen kr 25.000,-.

(II 1993 710)

10. sep. 1993
Til § 76 siste punktum:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Dette kommer i tillegg til påbudte biloppstillingsplasser for eneboliger i vedtekt til § 69.

(II 1993 676)

10. sep. 1993
Til § 78 nr. 1 tredje ledd:

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunes område eller del av dette.

(II 1993 676)

13. okt. 1966
Til § 82.

Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, skal på forhånd anmeldes til bygningsrådet, som i hvert tilfelle avgjør i hvilken utstrekning - foruten bygninglovens kap. III og IV, samt § 65 - også lovens øvrige bestemmelser skal gjelde.

(I 1966 s 1595)

22. mars 2001 nr. 297.
Til § 85

Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 85 tillates ikke plassert innefor følgende deler av Arendal kommune:

1.Sjøområdene innenfor Arendal havnedistrikt, jf. sjøkart nr. 7 og 8.
2.Innenlands ferskvann og vassdrag for øvrig.
3.Friområdene og områdene for skjærgårdspark/naturreservat/sjøfuglreservat/landskapsvern, iht. kommuneplanens arealdel.

Forbudet gjelder for både regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede sjøområder og regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede innenlands ferskvann eller vassdrag.

De unntak som er nevnt i § 85 siste punktum gjelder fortsatt.

Tillatelse kan likevel gis når plassering av tiltak som nevnt i § 85 etter det faste utvalget for plansakers (Driftsstyrets) skjønn ikke hindrer den allmenne ferdsel og ikke fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. Det faste utvalget for plansaker (Driftsstyret) kan sette vilkår for bruken og også gjøre den tidsbegrenset.

I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

1.Tiltak som nevnt i § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer i området, herunder i sjø, vann og vassdrag.
2.For campingvogner, bobiler og lignende må eiere av disse sørge for at alt forbrukeravfall mv. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
3.Toalettavfall skal tømmes i anlegg som er godkjent av helsemyndighetene.
4.Avfallsvann skal tømmes i anlegg tilknyttet godkjent kloakk på sted der det ikke skaper forurensning.
5.Drikkevannsforsyning godkjennes av helsemyndighetene.
6.Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner mv. utenfor godkjente campingplasser skal innhente samtykke fra det faste utvalget for plansaker (Driftsstyret) når avtalen har lengre varighet enn 3 mnd. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig veg, antall vogner, tidsrom og lignende. I søknad skal det ligge ved kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet, i motsatt fall utgår tillatelsen av seg selv.

II 2001 nr. 2.

27. juni 1983
Til § 93, 3. ledd

Reglene i første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a)ikke har større grunnflate enn 10 kvm,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

(II 1983 s 470)

16. januar 1984
Til § 93, 1. ledd.
g.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

(II 1984 s 14)