Vedtekter til bygningsloven for Froland kommune.

DatoFOR-0000-00-00-90
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-26-1649
Endrer
Gjelder forFroland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Froland

Kapitteloversikt:

21. juni 1984 nr. 1343.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Froland kommune, vedtatt av Froland kommunestyre den 24. mars 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.

II. Generalplanvedtekten gjelder for hele Froland kommune, med unntak for områder der det foreligger stadfestede reguleringsplaner.

III. Arealanvendelsen framgår av følgende kart, datert 20. april 1978:

-Oversiktskart for hele kommunen i mål 1:100.000.
-Soneplaner for tre av kommunens tettbygde områder i mål 1:10.000.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

IV. Innenfor de områder hvor vedtekten gjelder kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 350)

21. juni 1984 nr. 1344.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Froland kommune, vedtatt av Froland kommunestyre den 24. mars 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for de planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II. Områdene som omfattes av vedtektene er vist på oversiktskart i målestokk 1:100.000, datert juni 1982 og soneplankart i målestokk 1:10.000 for Hynnekleiv, Mykland, Blakstad, Osedalen, Mjølhus, Frolands Verk, datert juni 1982. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

III. Innenfor de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1984 s 351)

13. aug. 1968
Til § 52.
1.Når kommunene i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunens dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt elle delvis skal utså.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 1078)

13. aug. 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 1078)

13. aug. 1968
Til § 67

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 1078)

13. aug. 1968
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve nødvendig garasjeplass sikret for eiendommens behov.

(I 1968 s 1078)

13. aug. 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 1078)

13. aug. 1968
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal bygningslovens bestemmelser gjelde.

22. juni 1984 nr. 1347.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, kan i Froland kommune bare skje etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomt til slike formål som nevnt.

Kravet om reguleringsplan gjelder ikke for oppføring av hytter i medhold av disposisjonsplan godkjent før denne vedtekts ikrafttreden, eller fradeling av tomter til slike hytter.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 første ledd og 68, også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Froland kommune, stadfestet den 1. mars 1973.

(II 1984 s 354)

Etter § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres med virkning fra 1. januar 1980 gnr. 70 bnr. 17, 18, 19 og 20 i Froland kommune i Aust-Agder fylke til Birkenes kommune i samme fylke.

(II 1979 s 522)

26. juni 1986 nr. 1649
Til § 117.

I Froland kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanene eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 1986.

(II 1986 s 557)