Vedtekter til bygningsloven for Fræna kommune

DatoFOR-0000-00-00-92
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-04-28-1175
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Fræna

Kapitteloversikt:

24. nov. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1886)

24. nov. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten bygningslovens kapitler III, IV og § 65 også gjelde §§ 70, 71, 74 nr. 2, 93, 94 samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1886)

20. sept. 1972
Til § 82.
1.Til generalplan med stadfesta vedtekter eller stadfesta reguleringsplan ligg føre, kan tomter til sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som berre er tenkt nytta i kortare tidsrom, og tilhøyrande uthus, berre fråskiljast og bygningar som nemnt berre førast opp i fylgjande området som vist på kart og beskreve i grensebeskriving:
1.Vågøy. Del av eigedomen «Vågøy», gnr. 33, bnr. 1. Området er vist på kart dagsett 26. oktober 1971 og beskreve i grensebeskrivning av same dato.
2.Hoem Ytre. Del av eigedomen «Hoem Ytre», gnr. 32, bnr. 5. Området er vist på kart dagsett 26. oktober 1971 og beskreve i grensebeskriving av same dato.
3.Vestli, Ytre Hoem. Del av eigedomen «Vestli», gnr. 31, bnr. 4. Området er vist på kart dagsett 26. oktober 1971 og beskreve i grensebeskriving av same dato.
4.Kråkeneset, Ytre Hoem. Deler av eigedomen gnr. 28, bnr. 1 og gnr. 29, bnr. 1, 3, 4 og 6.
5.Svansholmen.

Området er vist på kart dagsett 26. oktober 1971 og beskreve i grensebeskriving av same dato.

6.Aureholmen.

Området er vist på kart dagsett 26. oktober 1971 og beskreve i grensebeskriving av same dato.

2.Der generalplan med vedtekter ligg føre og i dei områder som er tekne med i nr. 1, 1-6, kan tomter som nemnt berre fråskiljast og bygningar som nemnt i nr. 1 berre førast opp etter disposisjonsplan, handsama av bygningsrådet og godkjend av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter framlegg frå bygningsrådet frita for eller gi utsetjing med disposisjonsplan for deler av dei områda som er nemnt under nr. 1.

3.For bygningar som nemnt under nr. 1 skal i tillegg til kap. III, IV og § 65 i bygningslova også gjelde §§ 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.2, 75, 79, 93, 94, 95, 96, 99 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan gi nærare reglar om hyttebygging.

(I 1972 s 113)

28. april 1986 nr. 1175.
Til § 117.

Arbeid eller tiltak som nemnt i plan- og bygningslova sine §§ 84 og 93 kan ikkje settast i verk utan etter samtykke frå bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen/generalplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

Denne forskrift gjeld i 3 år frå den dato plan- og bygningslova trer i kraft, eller inntil kommuneplan/generalplan er stadfesta.

(II 1986 s 387)