Vedtekter til bygningsloven for Frøya kommune.

DatoFOR-0000-00-00-93
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-06-623
Endrer
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Frøya

Kapitteloversikt:

Endret 22. april 1981, 21. mai 1986 nr. 2359, 6. juli 1989 nr. 623.

22. april 1981
Til § 9.

Det skal foruten et bygningsråd være et reguleringsråd i kommunen. Bygningsrådet behandler bygningssaker. Reguleringsrådet behandler saker vedrørende reguleringsplaner og annen arealdisponering, herunder spørsmål om bygningers beliggenhet og høyde.

(II 1981 s 328)

22. april 1981
Til § 10.

Reguleringsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1981 s 328)

27. jan. 1986 nr. 256.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 17. februar 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 27. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

Vedtektsområdet er vist på kart i M 1:5.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 27. januar 1986.

1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000, datert 17. februar 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 27. januar 1986.

2.Hytteområder

Avgrensning av områdene er beskrevet og vist på kart under kap. 14.2 og kart for byggeområdene.

3.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1 og pkt. 2.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 71)

27. jan. 1986 nr. 257.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Frøya kommune, vedtatt av Frøya kommunestyre 17. februar 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 27. januar 1986. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

Følgende byggeområder omfattes av vedtekten:

A.Boligområder

Sistranda, vist på utbyggingsplan i M 1:5.000 Boligområde B2 med slik grensebeskrivelse: Grensen tar sitt utgangspunkt i grensen mellom gnr. 21, bnr. 41 og gnr. 21, bnr. 3, 18, 19, 225 m vest for riksveg 716, fortsetter deretter 100 m i retning vest for riksveg 716, fortsetter deretter 100 m i retning vest langs grensen og videre 25 m i samme retning. Grensen går deretter i retning SV 220 m parallelt med grensen mellom sameie gnr. 212, bnr. 2, 14 og sameie gnr. 21, bnr. 3, 18, 19 vinkler og går i retning NØ 215 m til et punkt på grensen mot nord mellom gnr. 20, bnr. 6 og sameie gnr. 21, bnr. 3, 18. 19, 15 m nord for grensen mellom gnr. 20, bnr. 6 og gnr. 210, bnr. 3. Deretter går grensen 150 m i buet linje til utgangspunktet.

Flatval/Hamarvik vist på utbyggingsplan i M 1:5.000. Del av boligområde B6 med slik grensebeskrivelse: Området grenser i nord mot ny riksvegtrase, mot vest mot forretningsområde og mot sør mot eksisterende riksveg med unntak av bebygde tomter.

Nordskag - Kverva vist på utbyggingsplan i M 1:5.000. Boligområde på gnr. 15, bnr. 8 og gnr. 15, bnr. 4. Grensen tar sitt utgangspunkt ved RV 716 120 m vest for gårdsvegavkjørsel til gnr. 15, bnr. 78, og går 200 m i retning SSØ, siste del av grensen mellom gnr. 15, bnr. 8 og gnr. 15, bnr. 4. Grensen vinkler deretter og går 200 m i retning NØ, vinkler deretter og går 50 m i retning NV til grensen mellom gnr. 15, bnr. 8 og gnr. 15, bnr. 4. Grensen vinkler og går 35 m i retning NØ langs grensen mellom bnr. riksvegen og går 250 m langs riksvegen til utgangspunktet.

Dyrvik/Nesset, vist på utbyggingsplan i M 1:5.000. Del av boligområde ved Samvirkelaget med slik grensebeskrivelse: Grensen tar sitt utgangspunkt ved Rv. 716 i grensen mellom gnr. 30, bnr. 1 og gnr. 20, bnr. 4, går så langs denne grense i retning V 500 m, vinkler og går 120 m i retning S til grensen mellom gnr. 29, bnr. 9 og gnr. 29, bnr. 3. Grensen følger deretter denne grenselinje i 500 m lengde mot øst til Rv. 716 og går langs Rv. 716 til utgangspunktet.

Kartene er datert 17. februar 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 27. januar 1986.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1986 s 72)

23. sept. 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 1123)

23. sept. 1969
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst- og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1969 s 1123)

23. sept. 1969
Til § 81.

For driftstbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende kapitler: XII og XIII.

(I 1969 s 1123)

23. sept. 1969
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93 og 94.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Disse regler skal vedtas av kommunestyret og godkjennes av fylkesmannen.

(1969 I s 1123)

21. mai 1986 nr. 2359
Til § 117.

I Frøya kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1987 s 350)

6. juli Nr. 623.

Frøya kommunestyre har 29. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 21. mai 1986 nr. 2359 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 6. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 189)