Vedtekter til bygningsloven for Gamvik kommune

DatoFOR-0000-00-00-97
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-21-742
Endrer
Gjelder forGamvik kommune, Finmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gamvik

Kapitteloversikt:

Endret 10. mars 1983, 24. januar 1985 nr. 181, 10. mars 1988 nr. 265, 21. juli 1989 nr. 742.

10. mars 1983
Til § 21, 1. ledd b.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Gamvik kommune, vedtatt av Gamvik kommunestyre 11. november 1980 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet idag og gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.
2.Det areal som undergis vedtekten er nærmere angitt nedenfor og ligger innenfor de grenser som fremgår av disposisjonsplanen for Mehamn i målestokk 1:5.000 datert mai 1978. Vedtekten gjelder for det området som i generalplanen er forutsatt utnyttet til boligformål: Felt 8: Leitnesmyra
3.Innenfor det planlagte byggeområde som omfattes av vedtekten kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtektene.
4.Denne generalplanvedtekten trer i kraft straks og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, likevel ikke utover 10 år.

(II 1983 s 209)

24. jan. 1985 nr. 181.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare skje etter reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65, første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 75, 87-91, 93, 94 samt kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1985 s 97)

10. mars 1988 nr. 265
Til § 117.

I Gamvik kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Dersom det viser seg nødvendig søker kommunestyret om forlengelse av forskriften utover 3 år.

(II 1988 s 162)

21. juli 1989 nr. 742.
Til § 117.

Gamvik kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 10. mars 1988 nr. 265 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 21. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 230)