Forskrift om husnummerskilt, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1994-06-22-835
PublisertAvd II 1994 Nr. 7
Ikrafttredelse21.10.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§105, FOR-1979-10-19-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om husnummerskilt, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 22. juni 1994 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 105 og forskrift av 19. oktober 1979 nr. 4 nr. 15.5.

Kapittel 1. Plikt til å sette opp skilt.

§ 1-1.Enhver huseier, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette opp og holde vedlike husnummerskilt på eiendommen i samsvar med disse regler. Huseieren plikter å anskaffe nødvendig skilt for egen kostnad.

Kapittel 2. Skiltets plassering m.v.

§ 2-1.Husnummerskiltet skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom det knytter seg til og alltid være anbragt slik at det er lett synlig fra veg eller gate. Skiltet skal holdes helt og rent og skal ha tydelige tall og eventuelle bokstaver.
§ 2-2.Husnummerskiltet skal være anbragt såvidt mulig ca. 2,5 meter over bakken og største tillatte avstand fra veg eller gate er 12 meter (målt fra veg-/gatekant). Skiltet bør være belyst slik at det er synlig etter mørkets frembrudd.
§ 2-3.Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen/gaten, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, stolpe innhegning eller annet egnet sted.
§ 2-4.Husnummerskiltet skal ikke settes opp mot annen veg/gate enn den adressen er knyttet til.
§ 2-5.Selv om eiendom ikke har inngang eller avkjørsel fra den veg/gate som nummeret er knyttet til, skal det settes opp vanlig nummerskilt til vegen/gaten.
§ 2-6.Hvor rådmannen finner det påkrevet, kan det når som helst forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
§ 2-7.Har eiendommen flere oppganger som betegnes med bokstaver, må oppgangenes betegnelse ikke anbringes på selve husnummerskiltet.

Kapittel 3. Skiltenes materiale og utførelse.

§ 3-1.Husnummerskiltet skal ha svarte tall og evt.. bokstaver, samt svart kantborg på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
§ 3-2.Størrelsen på skiltet skal være slik Statens vegvesens skiltnormer viser i kapittel II, avsnitt 7 (skilt 770).

Kapittel 4. Forskjellige bestemmelser.

§ 4-1.Teknisk sjef kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at det settes opp andre skilt, samt lykter o.l. som skal tjene som skilt.
§ 4-2.Hvor lovlige husnummerskilt og henvisningsskilt ikke allerede er anbragt, skal slike være oppsatt innen ett år etter at disse regler trer i kraft. For nybygg skal skilt oppsettes snarest mulig og før ferdigattest utstedes.
§ 4-3.Teknisk sjef eller den han gir fullmakt skal føre tilsyn med at disse regler overholdes og gi nødvendige pålegg.
§ 4-4.Imøtekommes ikke påleggene innen en gitt rimelig frist, forholdes som bestemt i plan- og bygningslovens §§ 114 og 115.