Forskrift om vedtekt om å gjennomføre regelmessig brannsyn også i andre brannobjekter enn de som omfattes av brannvernlovens § 22, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1995-06-20-718
PublisertAvd II 1995 Nr. 8
Ikrafttredelse08.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§4, LOV-1987-06-05-26-§24, FOR-1990-07-05-546-§8-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om regelmessig brannsyn, Gausdal

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 20. juni 1995 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 4 og § 24 og forskrift av 5. juli 1990 nr. 546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 8-1. 

I. Formål

Formålet med vedtekten er å gi økt mulighet til å prioritere ressursbruken i samsvar med viktigheten av brannobjektene. 

II. Virkeområde

I Gausdal kommune skal det gjennomføres regelmessig brannsyn også i andre brannobjekter enn de som omfattes av brannvernlovens § 22.

Brannsjefen skal hvert år utarbeide en oversikt over hvilke brannobjekter som omfattes av vedtekten. Denne oversikten skal forelegges brannstyret før årets begynnelse. 

III. Hyppighet av brannsyn

Ved de brannobjekter som omfattes av vedtekten skal det gjennomføres brannsyn hvert 4. år. 

IV. Krav til dokumentasjon

Brannsjefen avgjør i hvert enkelt tilfelle i hvilken grad brannsikkerheten skal dokumenteres. 

V. Dispensasjon

Brannsjefen kan dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt, når særlige grunner foreligger. 

VI. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.