Forskrifter for adressetildeling og husnummerskilt, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1997-10-30-1221
PublisertII 1997 716
Ikrafttredelse30.10.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§105, LOV-1978-06-23-70-§4-1
Kunngjort
KorttittelAdresseforskrift for Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Mandal bystyre 30. oktober 1997 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 105 og lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-1.

1. Nye adressenavn

1.1Etter bystyrets vedtak av 13. juni 1991 er ansvaret for navnsetting av veier/gater i kommunen delegert til hovedutvalg for kultur.

2. Adressemyndighet

2.1Oppmålingsmyndigheten er kommunens adressemyndighet, og tildeler adressenummer til de vedtatte adresseparseller.

3. Regler for tildeling av adressenummer

3.1Nummerering starter fra bysentrum, og stiger utover mot kommunegrensa.
3.2Innenfor tettbygd strøk/regulert område gis adressenummer fortløpende, med like nummer (partall) på venstre side og ulike nummer (oddetall) på høyre side. Der det er naturlig holdes det av numre til evt. fortetting av boligmassen.
3.3I områder med spredt bebyggelse brukes avstandsnummerering. Husnumrene gis etter avstand fra veiens startpunkt.
3.4I områder med fritidsbebyggelse som ikke har direkte adkomst fra vei, brukes områdenummerering. Numrene gis fortløpende, hvis mulig i sirkel med urviseren. Der det er naturlig holdes det av numre til evt. fortetting.
3.5Bokstav som undernummer gis fortrinnsvis bare for å unngå omnummerering.

4. Plikt til å sette opp skilt

4.1Enhver huseier, som av adressemyndigheten har fått tildelt adressenummer til bygning eller del av bygning, plikter å sette opp og holde vedlike husnummerskilt og evt. henvisningsskilt på eiendommen i samsvar med disse regler. Huseieren plikter å anskaffe nødvendige skilt for egen kostnad.

5. Skiltenes plassering m.v.

5.1Husnummerskilt og evt. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilken eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlig fra den veien/gata de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
5.2Husnummerskiltet skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og såvidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra vei/gate.
5.3Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra veien/gata skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
5.4Vender husnummerskiltet mot annen vei/gate enn den adressen er knyttet til, skal adressen angis ved særlig henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet.
5.5Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den vei/gate som nummeret er knyttet til, skal det settes opp vanlig nummerskilt til veien/gata. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken vei/gate eiendommen har adkomst.
5.6Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
5.7Huseier plikter å sørge for at husnummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt m.v.

6. Skiltenes materiale og utførelse

6.1Husnummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
6.2Skiltene skal ha svarte tall og evt. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
6.3Størrelsen på husnummerskilt og henvisningsskilt skal være slik som vist i Statens vegvesens skiltnormer, hhv. skilt 770 og 766.
6.4Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.

7. Forskjellige bestemmelser

7.1Hvor lovlige husnummerskilt og henvisningsskilt ikke allerede er anbragt, skal slike være oppsatt innen ett år etter at denne forskrift trer i kraft. For nybygg som har fått tildelt adresse, skal skilt settes opp snarest mulig, og før ferdigattest utstedes.
7.2Adressemyndigheten, eller en bemyndiget, skal føre kontroll med at disse regler overholdes, og gi de nødvendige pålegg.
7.3Pålegg som ikke imøtekommes innen en gitt rimelig frist, kan adressemyndigheten la utføre for eierens bekostning.
7.4Skilt som allerede var satt opp da disse regler trådte i kraft, kan tillates brukt så lenge de er i god stand, og fullt leselige, samt er plassert i samsvar med ovenstående regler.

8. Ikrafttreden

8.1Denne forskriften trer i kraft straks.