Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Stavanger kommune, Rogaland.

DatoFOR-1997-12-15-1510
PublisertII 1998 49
Ikrafttredelse01.03.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Stavanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stavanger bystyre 15. desember 1997 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

I. Alminnelige bestemmelser

Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 109.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i GAB-registeret. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

§ 1.Gebyret innbefatter

Totalt gebyr innbefatter:

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, kontroll av beliggenhet og høyde samt tilsyn i byggeperioden. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvising av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr på kr. 50,- samt forsinkelsesrenter.

§ 3.Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak f.eks. rammetillatelse og eller igangsettingstillatelse, melding/enkle tiltak.

§ 4.Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres 50% av fullt gebyr. De resterende 50% faktureres etter at igangsettingstillatelse er gitt. Gebyr for rammetillatelsen skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for evt. dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse. Beløp under kr. 2000,- skal ikke deles og forfaller 15 dager etter fakturadato.

§ 5.Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6.Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7.Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.

§ 8.Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse/melding/enkle tiltak blir tiltakshaver belastet med 10% i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr. 200,- faktureres ikke.

§ 9.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§ 10.Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Vedlegg. Gebyrsatser

Tiltak som behandles etter søknadTiltaks-Tiltaks-Tiltaks-
I tillegg til basisgebyr betales et areal-klasse 1klasse 2klasse 3
gebyr på kr. 10,- pr. m² bruksareal.
Behandles søknaden som enkelt tiltak
reduseres arealgebyret til kr. 5,-
pr. m² bruksareal
01. BOLIGER (GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Ren enebolig (01)6.0009.000
b. Enebolig med hybel/sokkelleilighet (02)6.0009.000
c. Tomannsbolig, vert.delt (03)6.0009.000
d. Tomannsbolig, hor.delt (04)6.0009.000
e. Andre småhus8.00010.000
f. Rekkehus (20-21)8.00010.000
g. Enebolig i kjede (22-23)8.00010.000
h. Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere
 leiligh. (24)8.00010.000
i. Til- og påbygg punkt a-h
  < 30 m²5001.000
  > 30 m²1.0002.000
j. Ombygging < 50% av totalt areal500
k. Ombygging > 50% av totalt areal
 (hovedombygging)1.000
l. Blokk (08)20.00030.00040.000
m. Høghus/punkthus/lamellhus (09)40.00080.000
n. Terassehus (10)20.00030.00040.000
o. Annen hustype20.00030.00040.000
p. Til- og påbygg punkt m-l
  < 50 m²2.0003.000
  > 50 m²3.0004.000
q. Ombygging < 50% av totalt areal10.00015.000
r. Ombygging > 50% av totalt areal
 (hovedombygging)20.00040.000  
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vindusskift (pr. fasade)250
Støttemurer1.5004.000
Innhegning/gjerde/støyskjerm500
Brygger1.0002.000
Graving/fylling/sprenging500
§ 83 pbl basseng/brønn/dam
- Basseng1.500
- Brønn/dam250  
02. ANDRE NYBYGG (ikke meldingssaker,
GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Garasjer (45)500
b. Uthus (45)500
c. Andre500
d. Til- og påbygg a-c500  
03. PRODUKSJONSBYGG FOR VERKSTED
OG INDUSTRI (GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Etasjebygg for fabrikk eller verksted (31)10.00020.00040.000
b. Etasjebygg for fabrikk eller verksted
 kombinert med kontor (32)10.00020.00030.000
c. Produksjonshall (33)8.00015.00025.000
e. Produksjonshall kombinert med
 kontorfløy (34)8.00015.00025.000
i. Andre produksjonsbygg (39)8.00015.00025.000
j. Til- og påbygg punkt a-i
 Ved små til-/påbygg/ombygginger
 betales et minimumsgebyr på kr. 2.000,-
  < 1000 m²5.00010.000
  > 1000 m²10.00020.00030.000
k. Ombygging < 50% av totalt areal5.00010.00020.000
l. Ombygging > 50% av totalt areal
 (hovedombygging)8.00015.00025.000  
04. KONTOR-, FORRETNINGS- ELLER
ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Kontorbygg og administrasjonsbygg (41)20.00040.00070.000
b. Varehus og andre butikkbygg (42)20.00050.00080.000
c. Ekspedisjonsbygg og terminaler (43)20.00030.00050.000
d. Lagerbygg og garasjebygg (44)10.00020.00030.000
e. Bensinstasjon (46)10.00020.00030.000
f. Annet bygg for kontor, forretning eller
 samferdsel (49)20.00040.00070.000
g. Til- og påbygg punkt a-f
 Ved små til-/påbygg/ombygginger
 betales et minimumsgebyr på kr. 2.000,-
  < 1000 m²8.00015.000
  > 1000 m²15.00025.00035.000
h. Ombygging < 50% av totalt areal10.00015.00025.000
i. Ombygging > 50% av totalt areal
 (hovedombygging)15.00025.00035.000  
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
(GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotell (51)30.00040.00070.000
b. Andre bygg20.00030.00050.000
c. Til- og påbygg punkt a-b
 Ved små til-/påbygg/ombygginger
 betales et minimumsgebyr på kr. 2.000,-
  < 1000 m²10.00020.00030.000
  > 1000 m²20.00030.00050.000
d. Ombygging < 50% av bygning15.00020.00030.000
e. Ombygging > 50% av bygning
 (hovedombygging)20.00030.00040.000  
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE
TJENESTER (GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Bygg for undervisn./forskning (61)40.00070.000
b. Sykehus/aldershjem/sykehjem (62)40.00080.000
c. Barnehager (63)8.00015.000
d. Omsorgsboliger8.00015.000
e. Kirke/gravkapell o.l. (64)40.00070.000
f. Samfunnshus/fors.hus (65)40.00070.000
g. Teater/kinobygg (66)40.00070.000
h. Idrettsbygg (67)30.00050.000
i. Andre bygg (69)20.00030.000
j. Til- og påbygg punkt a-i
 Ved små til-/påbygg/ombygginger
 betales et minimumsgebyr på kr. 3.000,-
  < 1000 m²10.00025.000
  > 1000 m²20.00040.000
k. Ombygging < 50% av totalt areal10.00015.000
l. Ombygging > 50% av totalt areal
 (hovedombygging)30.00040.000  
07. BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG
FANGST (GAB-koder i parentes)
Basisgebyr:
a. Driftsbygninger i landbruket (70-86)2.0004.000
b. Andre (89)2.0004.000
c. Til- og påbygg punkt a-b
 Ved små til-/påbygg/ombygginger
 betales et minimumsgebyr på kr. 500,-
  < 100 m²1.0002.000
  > 100 m²2.0004.000
d. Ombygging < 50% av totalt areal5001.000
e. Ombygging < 50% av totalt areal1.0002.000  
08. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hvert av
disse forhold:
1. Formål5001.0001.000
2. Utnyttelse5001.0001.000
3. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)5001.0001.000
4. Etasjetall5001.0001.000
5. Høyde (gesimshøyde o.l.)5001.0001.000
6. Andre forhold i reg. best.5001.0001.000
7. Avstandskrav § 70.2 i pbl5001.0001.000
8. Veiopparbeidelse5001.0001.000  
09. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGS-
SØKNADER (mindre endringer)
Basisgebyr:500
Ved øket areal beregnes det basisgebyr
samt kr. 10,- pr. m² bruksareal
Ved større endringer beregnes gebyr
som ved ombygging  
10. FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE
Fornyelse av byggetillatelse blir belastet
med 10% i forhold til opprinnelig fullt
gebyr ved godkjenningstidspunktet
 
Gebyr
11. RIVING
Gebyr pr. bygning
< 100 m²300
> 100 m²500  
12. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 93. e
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr pr. heis500
Ventilasjonsanlegg - oppføring/endring/reparasjon500
VVS-planer, nyanlegg/større endringer og reparasjoner500  
13. ANDRE TILTAK PKT. 3 TIL PKT. 7
Fasadeendring/vindusskift (pr. fasade)500
Skilt/reklame500
Større skiltplan1.000
Støttemurer1.000
Innhegning/gjerde/støyskjerm1.000  
14. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER,
PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE, SAMORDNER OG
KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for for hvert tiltak det søkes om
a. Ved lokal godkjenning (pr. foretak)500
b. Ved sentral godkjenning (pr. foretak)250  
15. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLAN (pr. plan)
< 5.000500
> 5.0002.000  
16. FRIKJØP PARKERING
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger61.000
pr. plass  
17. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret6.010
pr. plass  
18. TILTAK SOM BEHANDLES ETTER MELDING
§ 81  Oppføring, endring og reparasjon av drifts-
   bygning i landbruket500
§ 85  Midlertidige eller transportable bygninger,
   konstruksjoner eller anlegg, herunder
   campingvogner, telt o.l.500
§ 86a Mindre byggearbeid på boligeiendom500

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 1998.