Forskrift om gebyrregulativ etter eierseksjonsloven, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-09-03-960
PublisertAvd II 1998 618
Ikrafttredelse12.11.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om seksjoneringsgebyr, Ålesund

Fastsatt av Ålesund bystyre 3. september 1998 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner, (eierseksjonsloven) § 7.

1.Virkeområde

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av begjæring om tillatelse til seksjonering i henhold til eierseksjonslovens § 7 femte ledd.

2.Generelt

Alle gebyr skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra kart- og oppmålingsavdelingen. Gebyret skal være innbetalt innen en frist som kommunen setter i det enkelte tilfelle.

Seksjoneringsbegjæringen blir ikke tatt opp til saksbehandling før gebyret er betalt.

Kommunen innkrever gebyr for tinglysing. Kommunen overfører dette videre til tinglysingsmyndigheten i forbindelse med oversendelsen av seksjoneringssaken.

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt det foreligger en fullstendig begjæring om tillatelse til seksjonering.

Blir tillatelse til seksjonering ikke gitt, skal det innbetalte gebyret for tinglysing samt halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake. Dette gjelder både når kommunen nekter tillatelse fordi vilkårene ikke er oppfylt og det tilfelle at en hjemmelshaver trekker tilbake begjæringen før kommunen har gitt tillatelse. Trekkes begjæringen før kommunen har lagt ned arbeid i saken, kreves ikke gebyr.

3.Gebyrsatser

For kontroll, vurdering og godkjennelse av begjæring om tillatelse til seksjonering gjelder følgende gebyr:

-For seksjoneringstillatelse uten befaring betales 3 ganger rettsgebyret (= kr. 515,- x 3)
-For seksjoneringstillatelse med befaring betales 5 ganger rettsgebyret (= kr. 515,- x 5)
-Når det er nødvendig å utarbeide målebrevskart etter bestemmelsene i eierseksjonsloven § 9 annet ledd, skal gebyret for dette beregnes etter anvendt tid i henhold til satsene i kommunens betalingsregulativ for oppmålingsarbeid etter delingsloven, punkt 13.
4.Regulering av gebyrsatsene

Gebyret for seksjoneringstillatelse reguleres hvert år i samsvar med Staten sin årsendring i satsene av rettsgebyret. På samme måte følger gebyret for å utarbeide målebrevskart endringene i satsene i punkt 13 i kommunens betalingsregulativ for oppmålingsarbeid etter delingsloven.

5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.