Forskrift om gebyr for behandling av private reguleringsforslag og dispensasjon fra arealplaner, Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-1998-10-29-1009
PublisertII 1998 670
Ikrafttredelse07.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskr. om gebyr for reguleringsforslag, Gjøvik

Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 29. oktober 1998 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

§ 1.Følgende søknader kan belegges med behandlingsgebyr
1.Forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av slik plan. (Jf. plan- og bygningsloven § 30, § 28-1.)
2.Forslag til mindre vesentlig endring av reguleringsplan (inkl. endringer av reguleringsbestemmelsene). (Jf. plan- og bygningsloven § 28-1 nr. 2.)
3.Forslag til bebyggelsesplan, eller endring av slik plan. (Jf. plan- og bygningsloven § 28-2.)
4.Søknad om dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
§ 2.Gebyrets størrelse. (Alle priser inkl. mva)
1.Reguleringsplan/vesentlig endring av reguleringsplan.

For alle forslag skal det betales et grunngebyr. Avhengig av arealets størrelse skal det betales et tilleggsgebyr.

Grunngebyr kr 3.000,-.

Gebyr innen de første 10 daa. kr. 1.000,- pr. daa.

Gebyr utover de første 10 daa. kr. 500,- pr. daa.

Dersom en søker ønsker å endre en plan han selv har utarbeidet betales 75% av satsene ovenfor.

Følgende reguleringsformål unntas fra beregning av gebyr:

-Friområder fratrukket arealer for bebyggelse, kjøring og parkering.
-Spesialområder for bevaring, friluftsområder, naturvernområder eller grav- og urnelunder.

Dersom planforslaget i hovedsak gjelder regulering til landbruksformål, begrenses gebyret, samlet oppad til 25.000,-.

Det forutsettes at arealene i utgangspunktet ikke er regulert til annet formål, eller avsatt til byggeformål i kommuneplanen.

2.Mindre vesentlig endring av reguleringsplan (inkl. endringer av reguleringsbestemmelser).

Gebyr kr. 5.000,-.

3.Bebyggelsesplan eller endring av slik plan.

Gebyret er 50% av satsene under pkt. 1. Dersom endringen ikke medfører offentlig ettersyn, betales kr. 3.000,-.

4.Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Gebyr, maks oppad kr. 8.000,-.

Teknisk sjef kan vurdere avkorting, eventuelt frafall av gebyr for spesielt enkle og lite omfattende saker (ref. egne retningslinjer).

§ 3.Annet

Når spesielle forhold tilsier det, kan teknisk sjef fravike forskriften der gebyret synes urimelig høyt.

Forkastes hele eller deler av et planforslag ved politisk behandling kan teknisk sjef refundere inntil 50% av gebyrets opprinnelige størrelse.

Teknisk sjef kan vurdere avkorting, eventuelt frafall av gebyr for søknader som er grunnet i ideelle motiver eller er av allmennyttig karakter.

§ 4.Justering av satsene

Satsene justeres 1. januar hvert år i samsvar med konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

Utgangspunktet er konsumprisindeksen pr. mai 1998 og vedtatte gebyrsatser for 1998.

§ 5.Betalingsbestemmelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres.

Hvis teknisk sjef finner å kunne legge planforslaget ut til offentlig ettersyn uten forutgående behandling i planutvalget, betales både grunngebyret og det arealavhengige gebyret før utlegging.

Er behandling i planutvalget nødvendig før utlegging til offentlig ettersyn, betales grunngebyret før denne behandlingen og det arealavhengige gebyret før eventuell utlegging.

Hvis forslag som skal behandles politisk etter offentlig ettersyn, trekkes fra videre behandling etter utleggelse, refunderes 20% av innbetalt gebyr.

Gebyr for behandling av forslag om mindre vesentlig reguleringsendring eller dispensasjonssøknad betales før offentlig ettersyn eller varsling.

§ 6.Beregning av gebyret. Klageadgang

Teknisk sjef beregner gebyrets størrelse.

Han kan redusere gebyret i forhold til satsene i § 2 og etter forskrift i § 3.

Fastsettingen av gebyr kan påklages til det faste utvalg for plansaker.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft i samsvar med forvaltningslovens kapittel VII.