Forskrift for adressetildeling m.v., Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1999-11-17-1403
PublisertII 1999 611
Ikrafttredelse21.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1978-06-23-70-§4-1, LOV-1985-06-14-77-§105, LOV-1990-05-18-11, FOR-1979-10-19-4.
Kunngjort
KorttittelAdresseforskrift for Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 17. november 1999 med hjemmel i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven), § 4-1 og forskrift av 19. oktober 1979 nr. 4. til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) Del. av myndighet, kap. 15, jf. plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 105 og lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. 

1. Offisiell adresse

Offisiell adresse er:

Kommune (angitt med firesifret kode, for Ringsaker kommune: 0412)

Adressenavn/adresseparsell (gate/veg/områdenavn) pluss firesifret vegkode.

Adressenummer (husnummer). 

2. Adressemyndighet etter delingsloven og plan- og bygningsloven
2.1. Etter delingslovens § 4-1 med forskrift, er det kommunestyret eller den det gir fullmakt, som er vedtaksorgan i adressesaker. Myndigheten omfatter fastsettelse av adressenavn, definering av adresseparseller (adresseenheter), tildeling av firesifret vegkode og tildeling av adressenummer (husnummer). Etter plan- og bygningslovens § 105, er det kommunestyret eller den det gir fullmakt som bestemmer utforming og plassering av husnummer og eventuelle henvisningsskilt. Etter lov om stadnamn (lov av 18. mai 1990 nr. 11) § 6, er det kommunestyret eller den det gir fullmakt som bestemmer skrivemåten av navnet på kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg o.l.
2.2. Kommunestyrets myndighet etter de ovenstående bestemmelser er delegert i eget delegeringsreglement.
2.3. Vedtak om fastsettelse av adressenavn, fastsettelse av adresseparsell og tildeling av firesifret vegkode kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten av adressenavn kan påklages etter reglene i stadnamnlova § 8. Vedtak om tildeling av husnummer og pålegg om oppsetting og plassering av husnummerskilt kan påklages etter forvaltningslovens alminnelige klageregler, jf. plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens kap. VI, samt forskrift til delingsloven, forskrift av 19. oktober 1979 nr. 4 kap. 15. 
3. Tildeling av adressenummer (husnummer)
3.1. Nummereringen starter om mulig i tettstedssentrum. Nummereringen stiger fra sentrum og utover.
3.2. Innenfor tettbygd strøk eller regulert område gis adressenummer fortløpende, med like nummer (partall) på venstre side, og ulike nummer (oddetall) på høyre side av vegen/gata. Det holdes av nummer til eventuell fortetning av boliger e.l. Eventuell bokstav som undernummer kan gis for å unngå omnummerering.
3.3. Utenfor tettbygd strøk eller regulert område, gis nummerering etter avstand fra vegens startpunkt (avstandsnummerering). Også her gjelder samme regler som i tettsteder, med partall på venstre side og oddetall på høyre side av vegen.
3.4. I områder med fritidsbebyggelse som ikke har direkte adkomst fra veg, kan områdenummerering brukes. 
4. Plikt til å sette opp skilt
4.1. Grunneier, fester eller bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelle nødvendige henvisningsskilt på eiendommen, jf. pkt. 5 og 6. 
5. Skiltenes plassering
5.1. Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilken eiendom de knytter seg til. Skiltene skal være lett synlig fra den vegen/gata de hører til, og holdes hele og rene med tydelige tall og bokstaver. Skiltene bør plasseres slik at de er lesbare også når det er mørkt.
5.2. Har bygningen inngangsdør eller portåpning umiddelbart til fortau eller vegkant, skal skiltene som regel plasseres til høyre for døren eller porten, sett fra gate/veg. Høyde ca. 2,5 meter over bakken der dette er mulig.
5.3. Er det vanskelig å se skilt fra vegen, skal adresseskilt også settes opp på port eller særskilt stolpe i gjerdelinje ved innkjørsel. Adressemyndighet kan pålegge eiere/festere å sette opp felles henvisningsskilt til adressenumrene der stikkveger e.l. tar av fra vegen. 
6. Skiltenes materiale og utførelse
6.1. Adressenummerskiltene og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale.
6.2. Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn, teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm.
6.3. Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. 
7. Forskjellige bestemmelser
7.1. Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg.
7.2. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eierens/festerens bekostning. 
8. Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.