Forskrift om gebyrregulativ for behandling av innsendte plansaker, Drammen kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-12-19-1495
PublisertII 2000 719
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr for plansaker, Drammen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Drammen bystyre 19. desember 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

I

1.Det er gebyr for behandling av:
A.Innsendte reguleringplanforslag.
B.Innsendte bebyggelsesplanforslag.
C.Forslag om endring av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som medfører behandling som ny plan (vesentlig endring).
D.Søknader om dispensasjon/mindre vesentlig endring av vedtatt plan. (Gjelder alle vedtatte arealplaner, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, og regulerings- og bebyggelsesplaner.) 
2.Følgende gebyrer gjelder:

A. Reguleringsplan:

Areal mindre enn 5.000 m² kr 10.000,-
Areal 5.000 - 10.000 m² kr 15.000,-
Areal utover dette pr. påbegynt 5.000 m² kr  2.500,-
Maksimalt gebyr kr 30.000,- 

B. Bebyggelsesplan:

75% av hva gebyret ville vært for reguleringsplan med tilsvarende areal. 

C. Vesentlig endring av plan:

Gebyr som for ny plan (jf. punkt A. og B. over). 

D. Dispensasjoner, mindre endringer:

Fast gebyr uavhengig av areal kr 2.500,-

Unntatt fra dette gebyret er slik planbehandling i forbindelse med en byggesak. 

3.Arealberegning

Gebyret beregnes etter arealet av den plan som blir endelig vedtatt. Det beregnes ikke gebyr for offentlig trafikkareal som tas med i innsendte reguleringsforslag. 

4.Tilpassing av gebyr

Der en forslagsstiller pålegges å regulere et større areal enn det som er naturlig ut fra eget behov for planavklaring, betales det ikke gebyr for dette arealtillegget.

Der gebyret anses å bli urimelig høyt, i forhold til det arbeide planmyndigheten har hatt med saken, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr. 

5.Betalingsfrist

Gebyret betales når planen/plansaken er ferdig behandlet, og senest innen fakturaens forfallsdato. 

6.Avslag, planforslag som blir forkastet

Dersom det fattes vedtak om ikke å fremme planen, betales gebyr som for dispensasjonsbehandling (jf. punkt 2.D.). 

7.Søknader som trekkes

Dersom forslagsstiller trekker sitt planforslag etter at innstilling til 1. gangsbehandling er laget, betales 50% av gebyrene etter dette gebyrregulativet.

Blir en søknad/plan trukket før kommunen har rukket å nedlegge nevneverdig arbeid med saken, kreves ikke gebyr. 

8.Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på bystyrets legale vedtak om gebyrregulativet. Kommunens avgjørelse om tilpasning av gebyret og om gebyret anses rimelig (jf. regulativets punkt 4.), kan påklages etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.