Forskrift om gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner mv., Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-2001-03-26-393
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse26.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort26.04.2001
KorttittelForskrift om private reguleringsplaner mv., Fet

Fastsatt av Fet kommunestyre 26. mars 2001 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109.

§ 1.Generelt. Virkeområde

For behandling av private innsendte forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner beregnes gebyrer for de arealer som avsettes til byggeområder, fellesområder og annen privat bruk, alene eller i kombinasjon med andre formål. Unntatt fra gebyrer er landbruksområder, friområder og offentlige byggeområder. Ved regulering til bevaring og vern betales ikke gebyr for arealer som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste.

Det betales gebyr for behandling av

a)private forslag til reguleringsplaner - plan- og bygningslov § 30.
b)private forslag til bebyggelsesplaner - plan- og bygningslov § 28-2, jf. § 30.
c)private forslag om endring av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som medfører behandling som ny plan (vesentlig endring) - plan- og bygningslov § 28-1, jf. § 30.
d)søknader om dispensasjon fra/mindre vesentlig endring av vedtatt plan (gjelder alle vedtatte arealplaner; kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner).

Det kan kreves tilsvarende gebyr for regulerings- og bebyggelsesplaner utarbeidet av kommunen iht. plan- og bygningslov § 27-1 og § 28-2 dersom planforslaget omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interessenter. Dette gjelder tilfeller hvor private interessenter ser det som en fordel at kommunen utarbeider planforslaget, og hvor kommunen ser fordeler ved selv å utføre planarbeidet. Avtale må foreligge før planarbeidet starter.

§ 2.Gebyrets størrelse

For alle plansaker betales et minstegebyr på kr 15000,-.

Dessuten betales et arealavhengig gebyr

inntil 5000 m² kr 274,- pr. 100 m²
5000 - 10000 m² kr 217,- pr. 100 m²
over 10000 m² kr 150,- pr. 100 m² 

For dispensasjoner og mindre vesentlige endringer betales fast gebyr på kr 2500,-.

For private innsendte bebyggelsesplaner i områder der det foreligger flatereguleringsplan reduseres gebyret med 40%.

§ 3.Betalingsbestemmelser

Gebyret belastes forslagsstiller, uansett antall eiere i planområdet.

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

Gebyret faktureres forskuddsvis og skal være innbetalt før saken tas opp til behandling.

Eventuelle gebyrer til høringsinstanser kommer i tillegg og betales direkte til disse.

§ 4.Forslag som trekkes eller blir avvist

Dersom planforslaget blir avvist eller planen trekkes reduseres gebyret med 50%.

Dersom administrasjonen framsetter alternativt forslag til det innsendte og dette blir vedtatt og gir vesentlig redusert utbyggingspotensiale/utbyggingsareal i forhold til det private forslaget skal gebyret reduseres med inntil 25%.

§ 5.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses for å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette et passende gebyr.

§ 6.Klageadgang

Kommunestyrets vedtak om gebyrregulativet er som forskrift ikke gjenstand for klage.

Avgjørelser fattet i medhold av gebyrregulativet kan påklages etter reglene i plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens kap. VI.

§ 7.Regulering av gebyr

Gebyrsatsene reguleres årlig pr. 1. januar. Ved justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 10-krone.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.