Forskrift om juridisk bindende retningslinjer for endringsarbeider på tak, Torshovkvartalene, Oslo.

DatoFOR-2001-10-17-1444
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse17.10.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§74
Kunngjort20.12.2001
KorttittelForskrift om takretningslinjer Torshov, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo Bystyre 17. oktober 2001 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 74, nr. 2 annet ledd.

I

§ 1.Krav om detaljtegninger

Det skal, som grunnlag for konkrete byggesaker, foreligge godkjente detaljtegninger vedrørende nye elementer for det aktuelle kvartal, før det gis tillatelse til nye tiltak i takflaten. Utarbeidet detaljgrunnlag i veiledningens1 kapittel 3.02 kan benyttes.

1Veiledningen er utelatt, men materialet er tilgjengelig ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og vil bli sendt Bydel Sagene/Torshov og styrene i Torshovkvartalenes borettslag. Materialet vil dessuten bli lagt ut på http://www.byggesak.com.
§ 2.Krav om helhetsplaner

Det skal, som grunnlag for konkrete byggesaker, foreligge godkjente helhetsplaner for det aktuelle kvartal før det gis tillatelse til nye tiltak i takflaten. Helhetsplanen skal basere seg på materiale nevnt under § 1. Dette er utdypet i veiledningens kapittel 3.03.

Det kreves ikke helhetsplaner for kvartaler hvor tilnærmet full utbygging kan dokumenteres. Fasadestrekk må likevel utredes helhetlig.

§ 3.Unntak fra retningslinjene

Unntak fra retningslinjene for et samlet kvartal kan godkjennes dersom Plan- og bygningsetaten finner dette riktig, på bakgrunn av spesiell arkitektonisk kvalitet. Byantikvarens uttalelse skal foreligge. Retningslinjenes § 1 og § 2 gjelder tilsvarende.

§ 4.Arrangering av elementer

Nye elementer på Torshovtakene vil i utgangspunktet være begrenset til tradisjonelle takelementer i tråd med tidligere endringsarbeider, som takterrasser, arker, takvinduer og takglugger. En blanding av samtlige elementer, blanding av arker og takterrasser og blanding av takvinduer og arker i samme fasadestrekk må unngås. Videreføring av eksisterende elementer som ikke tilfredsstiller krav til god estetisk utforming må unngås.

Like elementer må kvartalsvis ha lik detaljering, størrelse (både bredde, høyde og dybdemål), form, horisontal posisjon i taket, farge og materialbruk. Det må tilstrebes en rad av minimum 3 taksteinshøyder mellom nye elementer og takavslutning ved gesims. Nye elementer skal ikke være uforholdsmessig dominerende i taket, men må innordne seg eksisterende bebyggelse.

Nye og eksisterende elementer skal sentreres om eller stå i annen leselig logikk i forhold til hverandre. Elementene må ta hensyn til og vike når det gjelder «rene områder», dvs. flater omkring opprinnelige takoppbygg og spesielle motiver, ved takets avvalmede endeflater og sprang i takflaten etc. Man skal vise forsiktighet også i øvre del av taket på hemsnivå, jf. § 8, siste ledd under. Se også veiledningens kap. 3.03.

Etablerte utbyggingsmønstre for kvartaler med relativt enhetlig og komplett utbygging må videreføres i samsvar med tidligere utbygging.

§ 6.Takterrasser

Takterrasser tillates kun mot gårdsrom, og skal etableres innfelt i nedre del av taket, på loftets grunnplan. Nedre del av taket blir også terrassens brystning/rekkverk. En enkel håndløper i metall kan avslutte brystningen i overkant for å oppnå forskriftsmessig rekkverkhøyde. Terrassenes breddemål skal tilnærmes eksisterende opprinnelige trefelts vinduer i øvrig fasade.

Etablering av takterrasser er ikke tilrådelig i kvartalene I til IV. Se veiledningens kap. 1.06.01 som beskriver Torshovs bebyggelse, «Kategori I».

§ 7.Arker

Det kan etableres arker i nedre del av taket mot gaten. Arker mot gårdsrommene kan vurderes dersom det ikke etableres takterrasser i samme fasadestrekk. Blanding av ulike arker/arkstørrelser i samme kvartal må unngås. Eventuelle opprinnelige mindre arker kan imidlertid kombineres med nye større arker i samme formspråk.

Etablering av arker er ikke tilrådelig i kvartalene I til IV. Se veiledningens kap. 1.06.01 som beskriver Torshovs bebyggelse, «Kategori I».

§ 8.Takvinduer og takglugger

I nedre del av taket mot gård kan det, i kombinasjon med takterrasser, etableres takvinduer. Takvinduer mot gate kan etableres som alternativ til arker. Der eksisterende arker ikke bør videreføres pga. størrelse, dårlig tilpasset form etc., eller der utbyggingsmønster med takvinduer allerede er etablert, skal lysinnslipp til nytt boareal i utgangspunktet videreføres med takvinduer. Tidligere etablert vindusdimensjon, må videreføres. Vinduene må etableres enkeltvis, ikke som sammensatte doble felt. Takvinduer skal følge takflaten, ikke ligge opphevet over taket.

I øvre del av taket på hemsnivå kan det, både mot gård og gate, kun etableres små takglugger av tilnærmet tilsvarende størrelse som de fleste kvartalene allerede har etablert.

II

Materialet er tilgjengelig ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og vil bli sendt Bydel Sagene/Torshov og styrene i Torshovkvartalenes borettslag. Materialet vil dessuten bli lagt ut på http://www.byggesak.com.