Forskrift om adressetildeling, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-2002-09-11-1011
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse26.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1978-06-23-70-§4-1, FOR-1979-10-19-4, LOV-1985-06-14-77-§105
Kunngjort26.09.2002
KorttittelAdresseforskrift for Hamar

Fastsatt av Hamar kommunestyre 11. september 2002 med hjemmel i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 4-1 og forskrift av 19. oktober 1979 nr. 4 til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) kapittel 15 og plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 105. 

1. Adressemyndighet

Byggesaks- og oppmålingssjefen er i henhold til fullmakt fra kommunestyret kommunens adressemyndighet. 

2. Nye adressenavn
2.1 Nye kommunale gate-, veg- og områdenavn vedtas av forvaltningsstyret.
2.2 Ved fastsetting av skrivemåten for adressenavn skal lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn følges. 
3. Regler for tildeling av adressenummer (husnummer)
3.1 Nummereringen starter i bysentrum, tettstedssentrum eller ved hovedveg.
3.2 Innenfor tettbygd strøk (regulerte områder) gis adressenummer fortløpende, med like nummer (partall) på venstre side, og ulike nummer (oddetall) på høyre side av vegen. Det holdes av nummer til eventuell fortetting av boligmassen.
3.3 Utenfor regulert område (i spredt bebyggelse) nummereres etter avstand fra vegens startpunkt til avkjøringen. Adressenummeret skal være tilnærmet 1/10 av avstanden.
3.4 I områder med fritidsbebyggelse, som ikke har direkte adkomst fra veg, brukes områdenummerering. Nummer gis fortløpende i sirkel med urviseren. 
4. Plikt til å sette opp skilt
4.1 Grunneier, fester eller bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde husnummerskilt og eventuelle nødvendige henvisningsskilt til eiendommen. 
5. Skiltenes plassering
5.1 Husnummerskilt og henvisningsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilken eiendom de knytter seg til. Skiltene skal være lett synlig fra den vegen/gata de hører til, og holdes hele og rene med tydelige tall og bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
5.2 Har bygningen inngangsdør eller portåpning umiddelbart til fortau eller vegkant, skal skiltene som regel plasseres like til høyre for døren eller porten, sett fra gate eller veg, i ca 2,5 meters høyde.
5.3 Dersom bygningen ligger slik til at det er vanskelig å se skiltet fra vegen, skal husnummerskiltet monteres ved innkjørselen - på gjerde, portstolpe, på særskilt stolpe eller på postkasse. Er det flere adresseenheter knyttet til samme avkjøring, må hver enhet merkes med husnummerskilt. I tillegg må felles henvisningsskilt monteres ved avkjøringen.
5.4 Når flere eiendommer har avkjøring fra felles stikkveg fra hovedvegen, skal felles henvisningsskilt settes opp ved hovedvegen. Henvisningsskiltet må som minimum vise laveste og høyeste adressenummer for adresseenhetene langs stikkvegen. 
6. Forskjellige bestemmelser
6.1 Adressemyndigheten, eller den han bemyndiger skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi nødvendige pålegg.
6.2 Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre for eierens/festerens bekostning. 
7. Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort.

Tidligere bestemmelser og regler oppheves samtidig.