Forskrift om parkeringsvedtekter for områder omfattet av KDP Strandsonen og reguleringsplan for Åkersvikvegen, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-06-25-1075
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse28.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§69
Kunngjort28.08.2003
KorttittelForskrift om parkeringsvedtekter, Hamar

Fastsatt av Hamar kommunestyre 25. juni 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 69. 

Kommunedelplan for Strandsonen (gjelder kun § 1, § 2, § 3 og § 4).

§ 1.Generelle bestemmelser
1.1 Det skal legges til rette for sambruk og fellesløsninger. Dette må reguleres i egne tinglyse avtaler.
1.2 Minst 5% av parkeringsplassene skal være reservert bevegelseshemmede. Disse skal kunne anlegges på bakkeplan.
1.3 P-hus skal anlegges i tilknytning til offentlig veg.
1.4 Parkeringsanlegg skal tilpasses områdets kvartalsstruktur både funksjonelt, volummessig, estetisk/fasade og materialbruk.
1.5 Drift av p-hus og øvrig parkering samt midlertidige parkeringsløsninger skal dekkes av brukere av parkeringsplasser.
1.6 For utforming av permanente parkeringsplasser henvises til Håndbok 017, «Veg- og gateutforming», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, 1992 og «Håndbok om fysiske løsninger for sykkeltrafikk», Statens Vegvesen Vegdirektoratet, 2001.

Normene skiller ikke på innendørs eller utendørs parkering. I særskilte tilfeller kan derimot Det faste utvalg for plansaker pålegge bestemte løsninger i byggesaken. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. Sykkelparkering anbefales utført med overbygg.

1.7 Parkeringskravet må ikke løses fullt ut i det enkelte prosjekt, men kan dekkes av plasser utenfor prosjektet. Det er en forutsetning at disse plassene er bygd eller er under bygging, og at det manglende antall parkeringsplasser er sikret med tinglyst avtale. Det presiseres at som tinglyst erstatningsplass godtas kun parkeringsanlegg av permanent karakter. Det kan imidlertid i spesielle tilfeller godtas midlertidige løsninger for de plassene som er forutsatt opparbeidet i p-hus.
§ 2.Konkrete krav
2.1 For bolig, kontor og forretninger er normen minimum 12 plasser pr. 1000 m² (BRA). Ved sambruk er normen minimum 10 plasser pr. 1000 m² (BRA).
2.2 Det skal være minimum 15 sykkelplasser pr. 1000 m² bebyggelse for bolig. Andre formål skal minimum ha 6 sykkelplasser pr. 1000 m².
§ 3.Frikjøp og brukstillatelser
3.1 Finansiering av p-hus samt midlertidig parkeringsløsninger skal basere seg på prinsippet om tvungen frikjøp/bankgaranti.
3.2 Normene for tvungen frikjøp skal ta utgangspunkt i de reelle kostnadene ved å opparbeide p-hus plasser. Frikjøpsbeløpet bestemmes av kommunestyret og skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt.
3.3 Parkeringstilbudet (permanent eller midlertidig) skal etableres før det gis brukstillatelse for tilhørende virksomhet.
§ 4.Områdebestemmelser

Generelt

Det kan tillates varelevering på gateplan.

Korttidsparkering og besøksparkering kan skje på gateplan med inntil 10% av normen for gjeldene formål. Dette inkluderer plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene kommer i tillegg til normen, jf. § 2, punkt 2.1 og omfattes ikke av den tvungne frikjøpsordningen. 

Espern/godsområdet

All parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av boligparkeringen kan dekkes i egen kjeller/underetasje. 

Jernbanebrygga

Hotell skal minimum ha 0,15 plasser pr. rom og 0,3 plasser pr. ansatt. Parkering for hotell skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av parkeringsbehovet for hotell kan dekkes i egen kjeller/underetasje.

Storsal/kulturbygg skal ha tilstrekkelig med p-plasser. Eksakt antall bestemmes av Det Faste Utvalg For Plansaker.

Alle øvrige formål innenfor området (Jernbanebrygga) skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp. 

Tjuvholmen

Parkering skal skje på bakkeplan, men parkering til formål næring skal skje i kjeller/underetasje hvis det tilrettelegges for parkering på egen grunn. Minimum 5 plasser pr. 1000 m² (BRA) skal imidlertid basere seg på tvungen frikjøp for formål næring. Frikjøpsplasser kan være på bakkeplan. Frikjøpsbeløpet vil variere avhengig om plassene er i p-hus eller på bakkeplan. 

Trekanten

Parkering kan skje på bakkeplan. Ved formål jernbane skal det være avsatt minimum 20 plasser innenfor planområdet, Ved annet formål gjelder § 1, punkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10 eller 1.11. 

Skysstasjonen

Parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus nær skysstasjonen eventuelt også utenom området, i den grad dette er funksjonelt og praktisk mulig. Det skal legges til rette for inntil 200 parkeringsplasser i tilknytning til terminalen (innfartsparkering). For øvrige formål gjelder § 1. 

Sentrum

Parkeringsbehovet for næringsbebyggelsen skal dekkes på tilstøtende områder, primært gjennom offentlig tilgjengelige p-hus. Behovet for korttidsparkering dekkes innenfor planområdet. Antall plasser skal vurderes i forbindelsen med utarbeidelse av en samlet plan for sentrumsrommet. 

Koigen

Parkering skal skje på bakkeplan. 

Høiensal

Parkering kan skje på bakkeplan.

§ 5.Reguleringsplan Åkersvikvegen (gjelder kun § 5)
5.1 Det skal legges til rette for sambruk og fellesløsninger.
5.2 Minst 5% av parkeringsplassene skal være reservert bevegelseshemmede.
5.3 For kontor og forretninger er normen minimum 15 plasser pr. 1000 m² (BRA). Ved sambruk er normen minimum 13 plasser pr. 1000 m² (BRA).
5.4 For områdene FK1a, lb, 2, 3 og 4 skal minimum 5 plasser pr. 1000 m² basere seg på prinsippet om tvungen frikjøp/bankgaranti. Frikjøpsbeløpet bestemmes av kommunestyret og skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt.
5.5 Det skal være minimum 6 sykkelplasser pr. 1000 m² bebyggelse for kontor/forretning/herberge.
5.6 Parkeringstilbudet (permanent eller midlertidig) skal etableres før det gis brukstillatelse for tilhørende virksomhet.
5.7 Drift av offentlige parkeringsplasser skal dekkes av brukerne.