Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-04-21-492
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse21.04.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985-06-14-77-§66a, LOV-1967-02-10, LOV-1990-06-29-50
Kunngjort02.06.2005
KorttittelForskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ringerike kommunestyre 21. april 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 4 og § 66a, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) kap. V.

I

§ 1.Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samlet utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.
§ 2.For bygninger/kunder som omfattes av § 1, skal det ikke betales tilknytningsavgift eller andre faste årlige avgifter i sammenheng med tilknytningsplikten.
§ 3.Tilknytningsplikten innebærer at en kunde ikke trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme. Dersom kunden velger å kjøpe/bruke fjernvarme, vil leveringene styres av de samme betingelser som for andre kunder. Kundene betaler den fjernvarmepris som blir avtalt.
§ 4.Vedtekten gjelder fra den dag den er kunngjort som en forskrift i henhold til forvaltningsloven.
§ 5.Vedtekten gjelder for byggearbeider hvor det innen kunngjøringsdatoen for vedtekten ikke allerede er gitt ramme- eller igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.
§ 6.Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonnent ikke blir enige om mulig tilknytning, legges saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 7 - Dispensasjon.

II

Forskriften trer i kraft straks.