Forskrift om vedtekt om midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-04-26-856
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse11.08.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarker kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§3, LOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort11.08.2005
KorttittelForskr. om transportable bygninger ol, Marker

Fastsatt av Marker kommunestyre 26. april 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 3, § 4 og § 85.

§ 1.Formål

Bestemmelsene i denne vedtekten skal sikre at allmennhetens bruk av frilufts- og naturområder på land, i vann og i vassdrag ikke blir hindret, forstyrret eller at estetiske opplevelser ikke blir redusert på grunn av midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

§ 2.Definisjoner

Vedtekten gjelder midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er plassert på land og plassert på sjø, vann eller i vassdrag, enten fortøyd, oppankret eller låst til posisjon på annen måte.

Med midlertidige eller transportable bygninger eller konstruksjoner menes innretninger som normalt ikke reguleres av andre bestemmelser enn § 85 i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77.

Vedtekten vil bl.a. kunne komme til anvendelse på båter, flåter, husbåter, campingvogner, andre påhengsvogner, kjøretøyer, bryggeanlegg, plattinger, terrasser, takkonstruksjoner, levegger, gjerder, bygninger eller andre konstruksjoner av noe størrelse.

Med lengre tidsrom menes i denne vedtekten mer enn 2 døgn.

§ 3.Virkeområde

Vedtekten gjelder i Marker kommune.

§ 4.Hensynet til allmennhet og natur

Innretninger nevnt i § 2 må ikke plasseres slik at de er til hinder eller ulempe for almen ferdsel, friluftsliv, jakt og fiske eller gjør skade på natur, biotoper, hindrer dyretråkk eller fiskevandringer. Slike innretninger må heller ikke plasseres der de kan være til sjenanse eller ødelegger naturopplevelser, estetisk, visuelt eller på annen måte.

Det skal legges vekt på at sjøer, vann og vassdrag og deres strandsoner holdes mest mulig uberørte. Dette gjelder spesielt områder med arealsignatur S1, S2 og S3 på Marker kommunes kommuneplankart.

§ 5.Tidsbegrensninger med mer

Innretninger nevnt i § 2, og som er på gjennomfart i vassdrag, på kanaler eller sjøer kan ikke fortøye, oppankre eller legge seg til i samme område for et lengre tidsrom dersom oppholdet skjer utenfor godkjent bryggeanlegg.

Innretninger nevnt i § 2 kan ikke uten særskilt tillatelse legges i godkjent bryggeanlegg, eller plasseres andre steder på land for et lengre tidsrom dersom dette er skjemmende, til hinder for ferdsel eller dersom innretningen brukes til opphold, overnatting eller bærer preg av å kunne fungere som fritidsbolig.

§ 6.Fjerning og bortvisning

Marker kommune kan vedta fjernet eller bortvist innretninger nevnt i § 2 som bryter bestemmelsene i § 4 og § 5. Vedtaket kan gjøres med umiddelbar virkning uten forutgående varsel.

§ 7.Kostnader ved fjerning eller bortvisning

Eier av innretninger nevnt i § 2 skal bære kostnadene ved fjerning eller bortvisning. Dersom eier ikke fjerner innretningen kan Marker kommune fjerne den på hans regning. Dersom det er umulig å spore opp eier, eller eier ikke har betalingsevne, kan grunneier kreves for kostnaden med fjerning eller bortvisning.

§ 8.Klage og omgjøring

Vedtak gjort med hjemmel i denne vedtekten kan påklages etter bestemmelsene om klage og omgjøring i Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Klage skal sendes til Marker kommune. Klage på vedtak om bortvisning eller fjerning har ikke oppsettende virkning.

§ 9.Ikrafttreden

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring.