Forskrift om fjernvarme i Arendal sentrum, tilknytningsplikt, vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, Arendal kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2006-03-30-1023
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse05.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort07.09.2006
KorttittelForskrift om fjernvarme i Arendal sentrum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arendal bystyre 30. mars 2006 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

I

Nybygg samt alle bygninger som foretar hovedombygging innenfor en geografisk omkrets som omfatter: Svinodden-Strømsbusletta-Myrene-Høgedal-Langsæ-Barbudalen-Kuviga, må i henhold til konsesjon gitt etter energiloven til Agder Energi Varme AS den 10. november 2005, tilknyttes fjernvarmeanlegget.

I spesielle tilfeller hvor bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme og hvor det ikke er behov for å få tilført fjernvarme for å dekke oppvarmingsbehovet, og ved hovedombygging hvor tilknytning vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen, kan kommunen etter å ha innhentet uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier, gi dispensasjon fra tilknytningsplikten.

II

Forskriften trer i kraft 4 uker etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.