Forskrift for husnummerskilt, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-08-31-1091
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1978-06-23-70-§4-1, LOV-1985-06-14-77-§105
Kunngjort28.09.2006
KorttittelForskrift for husnummerskilt, Nesodden

Fastsatt av Nesodden kommunestyre 31. august 2006 med hjemmel i lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 4-1 og Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 105.

§ 1.Plikt til å sette opp skilt
1.Enhver eier/fester, som av kommunen har fått tildelt adressenummer til bygning eller bygningsdel, plikter å sette opp og holde vedlike husnummerskilt på eiendommen i samsvar med bestemmelsene i disse regler.
2.Hvor lovlige husnummerskilt ikke allerede er anbrakt, skal slike være satt opp innen ett år etter at denne forskrift trer i kraft.

For nybygg som har fått tildelt adresse skal husnummerskilt være satt opp snarest mulig og før ferdigattest utstedes.

§ 2.Skiltenes plassering
1.Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken inngang/bolig de knytter seg til. Skiltene skal være tilgjengelige og holdes hele og rene og med tydelige tall og eventuelt bokstaver.
2.Husnummerskiltene skal være anbrakt så vidt mulig i ca. 2,5 m høyde ved alle inngangsdører eller på fasade mot gate eller vei. Skiltene skal være belyst slik at de er leselig fra gata etter mørkets frembrudd.
3.Hvor husnummerskilt vanskelig kan sees fra gata (veien), skal skiltet anbringes i lesbar høyde på port, innhegning eller stolpe, som regel til høyre for inngang/innkjørsel.
4.Hvor kommunen finner det påkrevet, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
§ 3.Skiltenes materiale og utforming
1.Husnummerskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
2.Husnummerskilt skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
3.Størrelse og utforming på husnummerskilt skal være slik som vist i Statens vegvesens skiltnormer, skilt 770.
4.Andre skilttyper kan benyttes, men kun i tillegg til skilttypen som beskrevet ovenfor.
§ 4.Forskjellige bestemmelser
1.Adressemyndigheten eller en bemyndiget skal føre tilsyn med at disse regler overholdes og gi de nødvendige pålegg.
2.Pålegg som ikke imøtekommes innen en gitt og rimelig frist kan adressemyndigheten la utføre for eierens bekostning.
3.Ovenstående regler gjelder for både nye og eksisterende offisielle adresser.
§ 5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.