Vedtekt om tilknytningsplikt for utvidet konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2006-12-11-1684
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2007
Sist endretFOR-2009-06-22-1045
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort01.03.2007
KorttittelVedtekt om fjernvarmeanlegg, Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 11. desember 2006 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. Endret ved forskrift 22 juni 2009 nr. 1045 (i kraft 13 sep 2009). 

I medhold av plan- og bygningsloven § 66a vedtas følgende vedtekt for hele konsesjonsområdet for fjernvarmeledninger jf. vedlagte kart i vedlegg A:1

For bygninger som oppføres eller der det foretas hovedombygning i samsvar med plan- og bygningsloven § 93, jf. § 87 nr. 2 a og d, som ligger innenfor området som omfattes av konsesjon (jf. vedlegg A),1 gitt etter lov 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg, jf. energiloven av 29. juni 1990 nr. 50, kan det faste utvalg for plansaker kreve at disse tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Sakens dokumenter kan ses i sin helhet i Kundesenteret, Etat for byggesak og private planer, Allehelgensg. 5, 5020 Bergen og på www.bergen.kommune.no/byggesak.

1Se www.bergen.kommune.no/byggesak.
 

Bystyret vedtar følgende tillegg i vedtekt 11. desember 2006 nr. 1684 om tilknytningsplikt for utvidet konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, Bergen kommune, Hordaland:

Bestemmelsen om tilknytningsplikt for fjernvarme utvides til området i Åsane som omfattes av konsesjon i kart i vedlegg B «Nærvarme i Åsane» iht. konsesjon gitt 15. desember 2008 fra Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Kart: 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 22 juni 2009 nr. 1045 (i kraft 13 sep 2009).