Forskrift om tilkobling til fjernvarmeanlegg, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2007-12-18-1792
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse29.02.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-09-02-1332
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort31.01.2008   kl. 14.25
KorttittelForskrift om fjernvarmeanlegg, Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 18. desember 2007 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

§ 1.Virkeområde

Trysil kommune skal kreve at nybygg med bruksareal (BRA) over 250 m² og at bygning som skal vesentlig ombygges (hovedombygging) jf. plan- og bygningsloven § 87 med bruksareal (BRA) over 250 m², innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmekonsesjon til Trysil Fjernvarme AS og Mosanden Fjernvarme AS i Trysil kommune, skal tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. Unntak gjelder i de tilfeller hvor fjernvarmekonsesjonær ikke kan levere fjernvarme.

§ 2.Flere enkelttiltak/enheter

Bestemmelsen i § 1 gjelder også for tilfeller der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense.

§ 3.Varmebehov skal dekkes

De som har tilkoblingsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme.

§ 4.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten når det foreligger særlige grunner, jf. plan- og bygningslovens § 7. Særlige grunner kan blant annet være annen alternativ energiforsyning som annen bioenergi, jordvarme eller ny teknologi.

§ 5.Klagerett

Krav om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen jf. plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningsloven § 28, jf. § 2.

§ 6.Oppheving av tidligere forskrift

Forskrift 2. september 2005 nr. 1332 om tilkopling til fjernvarmeanlegg, Trysil kommune, Hedmark oppheves ved ikrafttredelse av denne forskrift.