Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2008-02-06-1643
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse06.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§3, LOV-1985-06-14-77-§4, LOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om vedtekt til plbl, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 6. februar 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 4, jf. § 3 og § 66a. 

Bygninger som oppføres eller der det foretas hovedombygging i samsvar med plan- og bygningsloven § 93, jf. § 87, punkt 2 bokstav a, og som ligger innenfor område som omfattes av konsesjon gitt etter lov 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg, jf. energiloven 29. juni 1990 nr. 50, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget til Bio Varme Akershus AS. Området som inngår i vedtektene er det til enhver tid gjeldende konsesjonsområde.

Tilknytningsplikten gjelder ikke for bygninger som oppføres med mindre totalt bruksareal (BRA) enn 500 m² eller der det foretas hovedombygging i bygning med mindre enn 500 m² BRA i samsvar med plan- og bygningsloven § 93, jf. § 87, punkt 2 bokstav a.

Det gis fritak for tilknytningsplikten for bygninger der tiltakshaver ønsker å benytte en alternativ varmekilde og tiltakshaver kan dokumentere at den alternative varmekilden er minst like miljøvennlig som varmeleveransene fra Bio Varme Akershus AS.

Forskriften trer i kraft straks.