Forskrift om vedtekt til av plan- og bygningsloven § 66a for Rena sentrum konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-02-27-232
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse10.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort13.03.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om fjernvarmevedtekt til plbl, Rena

Hjemmel: Fastsatt av Åmot kommunestyre 27. februar 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

Nye bygninger som oppføres med bruksareal (BRA) over 200 m² , samt eksisterende bygninger med bruksareal (BRA) over 200 m² der det foretas hovedombygninger, i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 nr. 2 bokstav a og som ligger innenfor konsesjonsområde Rena sentrum i samsvar med kartavgrensning i konsesjonsdokument etter lov 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) datert 19. november 2007, skal tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. Samme bestemmelse gjelder ved tilbygg til eksisterende enhet og for enkelttiltak/enheter som ligger samlet, når summen av enhetene/enkelttiltakene overskrider ovennevnte arealgrense. 

lf-20080227-0232-01-01.gif