Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme på Sørumsand, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-11-598
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse19.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort19.06.2008   kl. 14.40
KorttittelVedtekt om tilknytningsplikt, fjernvarme, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 11. juni 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

I

Nybygg over 300 m² BRA samt alle bygninger over 300 m² BRA som foretar hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 pkt. 2a, og innenfor området som omfattes av fjernvarmekonsesjon av 29. oktober 2007 for Sørumsand, skal kreves tilknyttet fjernvarmeanlegget.

I særlige tilfeller der det åpenbart ikke er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig, kan kommunens faste planutvalg etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra tilknytningsplikten. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier.

II

Krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg er et enkeltvedtak som kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 15, jf. forvaltningslovens § 28 mfl.

III

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.