Vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, fjernvarmeanlegg, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-11-752
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse03.08.2008
Sist endret
EndrerFOR-2007-04-25-658 fra 03.08.2008
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort03.07.2008   kl. 13.40
KorttittelVedtekt om fjernvarmeanlegg, Skedsmo

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 11. juni 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

Skedsmo kommune kan kreve at bygninger som oppføres innenfor det området i kommunen som omfattes av konsesjon for fjernvarmeanlegg gitt med brev av 25. mars 2008 til Akershus Fjernvarme AS, i medhold av lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 5-1, tilknyttes aktuelt fjernvarmeanlegg. Krav om tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende retningslinjer vedtatt av Skedsmo kommunestyre.

Områdets avgrensning fremgår av kart over konsesjonsområdet, Fjernvarme Lillestrøm og Strømmen, datert 7. februar 2008. 

Vedtekt 25. april 2007 nr. 658 til plan- og bygningsloven § 66a, fjernvarmeanlegg, Skedsmo kommune, Akershus oppheves.