Forskrift om skiltvedtekter, Lier kommune, Buskerud

DatoFOR-2008-11-04-1181
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse04.11.2008
Sist endret
EndrerFOR-1995-07-11-665
Gjelder forLier kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§3, LOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort06.11.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om skiltvedtekter, Lier

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lier kommunestyre 4. november 2008 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 3 og § 4.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder all oppføring, plassering og endring av skilt og lignende innretninger i eller rettet mot det offentlige rom. Skilt og lignende innretninger på kjøretøy, tilhengere m.m. som er langtidsparkert eller ikke i bruk, samt fartøy som er fortøyd omfattes også.

Forskriftens kapittel 3 og 4 gjelder også for skilt og lignende innretninger som ikke er søknadspliktige etter § 2-1.

Følgende skilt og lignende innretninger er allikevel ikke omfattet av forskriftens bestemmelser:

a)innendørs skilt og lignende innretninger.
b)arenareklame som er orientert inn mot selve området og som verken er skjemmende eller til sjenanse for det omkringliggende miljø.
§ 1-2.Definisjoner

Følgende definisjoner legges til grunn i forskriften:

a)Skilt og lignende innretning; innretning som formidler eller er egnet til å formidle eller markedsføre et budskap
b)Reklameskilt; skilt og lignende innretning som annonserer varer, tjenester, arrangementer og lignende
c)Virksomhetsskilt; skilt og lignende innretning som formidler budskap om stedlig virksomhet
d)Frittstående skilt; skilt som er plassert på frittstående innretning (på stolpe, sokkel, mast, stativ m.m.)
e)Løsfotskilt; skilt og lignende innretning som enkelt kan flyttes
f)Nedhengskilt; skilt og lignende innretning som er montert ned fra tak, balkong og lignende
g)Uthengskilt; skilt og lignende innretning som er montert vertikalt ut fra bygningens fasade
h)Vindusdekor; skilt og reklame i form av tekst, maling, folie eller tilsvarende som er påført vindusflate eller dørpartier
i)Lysskilt; skilt og lignende innretning som er belyst eller som har integrert lys
j)Byggeplasskilt; midlertidig skilt og lignende innretning montert på byggeplasser i byggeperioden med informasjon om involverte foretak, tiltaket og tilsvarende
k)Skiltplan; samlet plan for plassering av skilt og lignende innretninger innenfor et avgrenset område/bygning, og som i tillegg viser utførelse, materialbruk og størrelse.

Kapittel 2. Saksbehandling

§ 2-1.Søknadsplikt

Skilt og lignende innretninger som er større enn 1,0 m² kan ikke oppføres eller plasseres uten at kommunen etter søknad på forhånd har gitt tillatelse. Tilsvarende gjelder for endring av eksisterende skilt og lignende innretninger.

Oppføring og plassering av byggeplasskilt er unntatt fra søknads- og meldeplikt.

§ 2-2.Skiltplan

Tiltakshaver skal utarbeide samlet skiltplan for alle næringsbygg før tillatelse gis.

Kapittel 3. Teknisk utførelse og vedlikehold

§ 3-1.Krav til teknisk utførelse og vedlikehold

Skilt og lignende innretninger skal monteres og holdes i slik stand at fare eller annen vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom. Skilt og lignende innretninger skal vedlikeholdes slik at innretningen ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Løse plakatrester skal snarest mulig fjernes, tavler som ikke er i bruk skal rengjøres eller fjernes og stativer som ikke er i bruk skal fjernes. Belysningsarrangement som ikke fungerer fullt ut, skal slukkes inntil vedlikehold er utført.

Kapittel 4. Utforming, plassering m.m.

§ 4-1.Generelle hensyn ved utforming av skilt og lignende innretninger

Ved utforming av skilt og lignende innretninger skal det legges stor vekt på tilpasning til byggets arkitektur og det omkringliggende miljø. Skilt og lignende innretninger skal være underordnet og tilpasset bygningens og nabobebyggelsens arkitektoniske utforming, proporsjoner, materialer og farger. Dominerende skilt og lignende innretninger tillates ikke, og de skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden.

Historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til en bygnings ytre og det omkringliggende miljø, skal så vidt mulig bevares. Skilt og lignende innretninger skal i grafisk utforming, materialbruk, utførelse og farger være underordnet disse hensyn. Dette gjelder uansett innretningens størrelse og utforming, og det skal tas hensyn til innbyrdes forhold og skala mellom de aktuelle skilt og lignende innretninger.

Ved vurderingen etter denne bestemmelsen skal det legges vekt på om tiltaket gjelder reklameskilt eller annen type skilt.

§ 4-2.Generelle krav til plassering og utforming av skilt og lignende innretninger

Følgende krav gjelder for oppføring av skilt og lignende innretninger:

a)Hvor det er flere virksomheter i en bygning, skal virksomhetsskilt så langt kommunen finner det hensiktsmessig samles. Utformingen skal være ensartet og tilpasset hverandre.
b)Skilt og lignende innretninger skal ikke endre bygningens profil og silhuett, og plassering over bygningens hovedgesims er ikke tillatt.
c)Skilt og lignende innretninger skal ikke ha tall, symboler, figurer og lignende som er høyere enn 1,0 meter.
d)Skilt og lignende innretninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming.
§ 4-3.Skilt og lignende innretninger på landbrukseiendommer

På landbrukseiendommer kan det oppføres ett virksomhetsskilt tilknyttet stedbunden næring per driftsenhet.

Reklameskilt er ikke tillatt på landbrukseiendommer.

§ 4-4.Reklameskilt

Reklameskilt kan kun oppføres i begrenset omfang, og maksimalt to per virksomhet på den enkelte eiendom.

§ 4-5.Lysskilt

Lysskilt på den enkelte bygning skal ha samme type lyskilde, og lysnivået skal ikke overstige det generelle lysnivået i nærområdet. Reflekser og blending skal unngås.

Skilt og lignende innretninger med blinkende, skiftende eller pulserende lys tillates ikke. Tilsvarende gjelder for skilt og lignende innretninger med skiftende farge. Med skiftende lys og farge mener innretninger hvor dette endres oftere enn en gang i døgnet.

Lyskasse med hellysende front godkjennes ikke.

§ 4-6.Vindusdekor

Vindusdekor tillates kun ved transparente løsninger eller ved løsninger der mindre enn 1/3 av vindusflaten blir overdekket.

Der avblending av vindu er nødvendig, skal en slik avblending ikke brukes til reklame.

§ 4-7.Utheng- og nedhengskilt

Uthengskilt skal maksimalt stikke 1,0 meter ut fra veggen, inkludert innfesting. Utheng- og nedhengskilt skal plasseres minimum 2,5 meter over bakken, målt fra underkant på skiltet.

§ 4-8.Frittstående skilt

Denne typen skilt og innretninger kan kun godkjennes i begrenset omfang, og krever utarbeidelse av en helhetlig skiltplan for området.

§ 4-9.Løsfotskilt

Løsfotskilt er ikke tillatt på fortau eller andre områder der det kan være til hinder for gående og syklende. Skiltene kan kun stå oppe i åpningstiden.

§ 4-10.Flagg, bannere, vimpler og lignende

Reklameflagg på godkjent flaggstang kan ikke være større enn 2/3 av flaggstangens høyde delt på flaggets høyde + bredde (lengde).

Bannere og vimpler tillates bare brukt i forbindelse med markeringer eller arrangement, og tillatelse gis kun for en nærmere begrenset tidsperiode.

Kapittel 5. Ikrafttreden og oppheving av tidligere skiltvedtekt

§ 5-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere skiltvedtekt

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. juli 1995 nr. 665 om vedtekt til plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav g og § 107 første ledd, Lier kommune, Buskerud.

Søknader som er innkommet før ikrafttredelsen av denne forskriften skal behandles etter vedtekten fra 1995.