Forskrift om parkeringsvedtekt for Molde sentrum, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-02-12-399
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse12.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§69
Kunngjort07.04.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om parkeringsvedtekt for Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 12. februar 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 69. 

1.Uavhengig av bygningstype og bruksformål. med unntak av p-hus og tilfluktsrom kreves det 1 parkeringsplass pr. 100 m² BRA (bruksareal for bygninger etter NS-3940). Dersom dette kravet ikke innfris, skal det betales et gebyr pr. m² BRA til kommunekassen. Gebyret skal beregnes med grunnlag i den andel m² BRA i bygget som ikke tilfredsstiller kravet etter denne bestemmelsen, og etter en sats pr. m² BRA fastsatt av kommunestyret. Satsen skal inngå i regulativet for byggesaksbehandling.
2.For eksisterende eiendommer der parkeringsplasser som er godkjent av Molde kommune blir redusert, skal det betales et gebyr beregnet etter sats fastsatt i samsvar med pkt. 1 x med antall reduserte plasser x 100.
3.Parkering skal skje i lukket parkeringsanlegg. Parkeringsplassene skal dimensjoneres slik at de minst tilfredsstiller minstekravet angitt i Byggforskserien 312.130.
4.Molde kommune kan godkjenne parkeringsplasser som leies eller kjøpes på annen eiendom. Det må framlegges skriftlig avtale som kan aksepteres av kommunen.
5.Det er uansett et minstekrav at plasser for bevegelseshemmede anlegges i samsvar med teknisk forskrift.
6.Gebyrinntektene skal innbetales til et parkeringsfond som skal benyttes til å bygge og tilrettelegge allment tilgjengelige parkeringsplasser innenfor reguleringsplanen.
7.Vedtekten skal gjelde for sentrumsområdet avgrenset til reguleringsplan 200405 Molde Sentrum.
8.Vedtekten trer i kraft straks.

Kart over sentrumsområdet 

lf-20090212-0399-01-01.gif