Vedtekt om tilknytningsplikt etter pbl. § 66a, fjernvarmeanlegg i sentrum, Notodden kommune, Telemark

DatoFOR-2009-03-12-367
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse02.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort02.04.2009   kl. 14.30
KorttittelVedtekt om tilknytningsplikt etter plbl, Notodden

Hjemmel: Fastsatt av Notodden kommunestyre 12. mars 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

1.Alle nybygg over 250 m² BRA, tilbygg over 250 m² samt alle bygg over 250 m² som foretar hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 pkt. 2, og som ligger innefor området som omfattes av konsesjon gitt 12. desember 2007 for Notodden sentrum, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Ved oppføring av leilighetsbygg og lignende regnes summen av enhetene som ligger samlet.
2.I særlige tilfeller der krav om tilknytning åpenbart ikke er hensiktsmessig eller utbygger kan dokumentere at andre løsninger har miljømessige, energimessige eller samfunnsøkonomiske fordeler, kan kommunens faste utvalg for plansaker, etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra tilknytningsplikten etter pbl. § 7.

Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier.