Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2009-04-20-500
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-09-20
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort14.05.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om fjernvarmeanlegg, Moss

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter det området som inngår i konsesjon gitt av NVE den 24. november 2008 til Mosseporten Miljøenergi AS og det området som inngår i konsesjon gitt av NVE den 24. november 2008 til Bio Varme AS.

Bygninger som oppføres, eller der det foretas hovedombygging, jf. plan- og bygningsloven § 93 og § 87 nr. 2 bokstav a og som ligger innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

§ 2.Varmebehov skal dekkes

De som har tilknytningsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov ved fjernvarme.

§ 3.Unntak fra tilknytningsplikt

Rene lagerbygg og parkeringshus er unntatt fra tilknytningsplikten.

§ 4.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten når det foreligger særlige grunner, jf. plan- og bygningsloven § 7. Ved vurderingen skal det legges vekt på om det er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig å kreve tilknytningsplikt.

§ 5.Klagerett

Krav om tilknytningsplikt kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 15.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøringen.

§ 7.Oppheving av tidligere forskrift

Vedtekt etter plan- og bygningsloven § 66a vedtatt av Moss bystyre 20. september 20051 oppheves ved ikrafttredelse av denne forskriften.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 

lf-20090420-0500-01-01.gif 

lf-20090420-0500-02-01.gif