Forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg i bestemte områder, Sør-Varanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-05-06-502
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort14.05.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om plassering av brakker, Sør-Varanger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 6. mai 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 85 tredje ledd.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Hjemmel for vedtekten

Vedtekten gis i medhold av plan- og bygningsloven § 85, tredje ledd, som lyder:

«Ved vedtekt kan bestemmes at midlertidige og transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg ikke kan plasseres innenfor bestemte deler av kommunens område, eller at de bare skal kunne plasseres på nærmere fastsatte vilkår.»

§ 2.Formålet med vedtekten

Kommunen ønsker å regulere bruk av ubebygd areal når det i forbindelse med større bygge- og anleggsarbeider, som nødvendiggjør medvirkning fra firma og arbeidskraft som ikke har permanent opphold i Sør-Varanger, må etableres midlertidige boligkvarter, som brakkerigger, oppstilling av bobiler og campingvogner. Dette for å unngå at slik bebyggelse eller anlegg skal få en permanent karakter, vanskeliggjøre langsiktig arealutnyttelse, bli til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv, eller på annen måte i vesentlig grad være til sjenanse for nabolag, fysisk så vel som estetisk.

§ 3.Vedtektens virkeområde

Vedtekten gjøres gjeldene for alle eiendommer på grunnboknummer fra og med 23 til og med 27 i Sør-Varanger kommune.

Vedtekten gjelder ikke for

-midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg plassert i medhold av plan- og bygningsloven § 85, første ledd, i inntil 4 måneder
-grunneiers oppstilling/opplag av egen campingvogn på hans bebygde eiendom
-områder som i areal- eller reguleringsplan er avsatt til campingplass
-oppstilling av midlertidige scener, tribuner, sirkus- og tivolikonstruksjoner og lignende, i inntil 8 dager.

Kap. 2 Vilkår for tillatelse til midlertidig plassering

§ 4.Beliggenhet

Boligrigger eller brakkeleirer skal ikke plasseres i allerede bebygde boligfelt eller nærmere offentlige institusjoner som skole, barnehage, eldresentra eller forsamlingslokaler enn 300 meter.

§ 5.Størrelse

Brakkeleir, boligrigg eller konsentrasjon av slike kan på den enkelte lokalitet maksimalt ha 80 sengeplasser. Avstand mellom enheter skal minst være 8 meter. På arealet skal det i tillegg være oppstillingsplass for personbiler, minst tilsvarende 25 % av lokalitetens overnattingskapasitet.

§ 6.Sanitære forhold

Grunneier skal sørge for at midlertidige boenheter har tilgang til hygienisk godt drikkevann og tømmested for avløpsvann som er godkjent av helse- og forurensningsmyndighetene.

Grunneier skal opprette oppsamlingsordning for vanlig forbrukeravfall, og har ansvar for at dette blir levert til offentlig renovasjon.

§ 7.Andre vilkår

Kommunen kan av trafikksikkerhetsmessige grunner pålegge grunneier å sikre området mot offentlig veg med gjerde eller lignende.

Skulle det under arbeidet komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturavdelingen ved Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Denne meldeplikt må videreformidles til den/de som skal utføre tiltaket.

For oppstilling av bobiler og campingvogner gjelder veglovens bestemmelser om byggeavstand.

§ 8.Varighet

Når øvrige vilkår for å tillate plassering av midlertidige og transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg er til stede, skal kommunen fastsette det maksimale tidsrom for denne bruk av arealet. Brukstiden skal ikke overstige 24 måneder.

Før tillatelse gis skal grunneier, gjennom egenerklæring, forplikte seg til å bringe et eventuelt utleieforhold til opphør, og fjerne de utplasserte objekt, ved brukstidens utløp. Alternativt fjernes brakkerigg av Sør-Varanger kommune på eiers regning.

Kap. 3 Saksbehandlingsregler

§ 9.Utøvende myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunen i denne vedtekt, delegeres til Det faste utvalg for Plansaker.

Når helt særlige grunner foreligger kan utvalget gjøre unntak fra denne vedtekt. Det skal da sendes melding om vedtaket til kommunestyret.

Vedtak om å inngå avtale om å stille kommunal grunn til disposisjon for midlertidig bebyggelse, innenfor vilkårene i denne vedtekt, delegeres til rådmannen.

§ 10.Klageadgang

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne vedtekt kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark. For slike klager gjelder forvaltningslovens bestemmelser. Klage på vedtak om brukstid, jf. § 8, har ikke oppsettende virkning.

§ 11.Vedtektsendring

Denne vedtekt kan bare endres eller oppheves av Sør-Varanger kommunestyre.

§ 12.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyrets vedtak er kunngjort i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter.