Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2009-06-18-937
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse02.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskr. om tilknytningsplikt til fjernvarme, Rygge

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 18. juni 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter det området som inngår i konsesjon gitt av NVE den 24. november 2008 til Bio-Varme AS.

Bygninger som oppføres eller der det foretas hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 pkt. 2a, og som ligger innenfor området som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven 29. juni 1990 nr. 50 skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

§ 2.Varmebehov skal dekkes

De som har tilknytningsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov ved fjernvarme.

§ 3.Unntak fra tilknytningsplikt

Rene kaldtlager, parkeringshus og frittliggende eneboliger er unntatt fra tilknytningsplikten.

§ 4.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten når det foreligger særlige grunner, jf. plan- og bygningslovens § 7. Ved vurderingen skal det legges vekt på om det er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig å kreve tilknytningsplikt.

§ 5.Klagerett

Krav om tilknytningsplikt kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 15.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøringen. 

lf-20090618-0937-01-01.gif