Forskrift om tilkobling til Lena fjernvarmeanlegg, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2009-09-03-1160
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse10.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort10.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskr. om tilkobling til Lena fjernvarmeanlegg

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 3. september 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder nybygg med bruksareal (BRA) over 250 m² , og bygning som i vesentlig grad skal ombygges (hovedombygging) jf. plan- og bygningsloven § 87 med bruksareal (BRA) over 250 m² , innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmekonsesjon til Eidsiva Bioenergi AS i Østre Toten kommune. Bygninger som faller inn under denne definisjonen skal knyttes til fjernvarmeanlegget. Unntak gjelder i de tilfeller hvor fjernvarmekonsesjonær verken kan levere fjernvarme, eller tilby lokal varmeforsyning i påvente av utbygging av fjernvarmenettet.

§ 2.Flere enkelttiltak/enheter

Bestemmelsen i § 1 gjelder også for tilfeller der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense.

§ 3.Varmebehov skal dekkes

De som har tilkoblingsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme.

§ 4.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten når det foreligger særlige grunner, jf. plan- og bygningslovens § 7. Særlige grunner kan blant annet være annen alternativ energiforsyning som annen bioenergi, jordvarme eller ny teknologi.

§ 5.Klagerett

Krav om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen jf. plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningsloven § 28, jf. § 2.