Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning (adresseforskrift), Eide kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-09-24-1328
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse24.09.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forEide kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2005-06-17-101, LOV-1985-06-14-77, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort05.11.2009   kl. 13.00
KorttittelAdresseforskrift for Eide

Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre 24. september 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering, plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. 

§ 1.Adressemyndighet

Resultatenhet Teknisk er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med oppdeling av veinettet i adresseparseller og med tildeling av offisielle adresser etter reglene i gjeldende lovverk og tilhørende forskrifter. Når adressemyndigheten har definert nye adresseparseller skal den anmode navnemyndigheten om å få satt godkjent navn på adresseparsellen.

§ 2.Navnemyndighet

Resultatenhet Kultur er kommunens navnemyndighet med ansvar for saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Innsamling og forslag på adressenavn kan overlates til en av de faste komiteer oppnevnt av kommunestyret. Resultatenhet Kultur skal være sekretær for komiteen og foreta den nødvendige saksbehandling og ekspedisjon fram til endelig godkjenning i kommunestyret og av statens navnekonsulenter. Navnemyndigheten skal på samme måte kunne bruke komiteene når den på kommunens vegne vil uttale seg om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for.

§ 3.Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Veiadresse angitt med veinavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller:
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med eventuelt tilhørende adressenavn.
c)Offentlig adresse skal samsvare med eiendommens adkomstvei i henhold til godkjent plan eller adkomst godkjent av kommunen.
§ 4.Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Adressemyndigheten skal lage og kontinuerlig ajourføre kartoversikt over de enkelte adresseparseller (veier). Kartene skal klart vise startpunkt og endepunkt for veien og tildelte adressenummer (husnummer). I Eide kommune skal høyre veiside ha husnummer med like tall (2, 4, 6 osv.) og venstre veiside skal ha husnummer med oddetall (1, 3, 5 osv.).

I forbindelse med navnevalg bør aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner i kommunen gis anledning til å komme med forslag til navn.

For nye områder/boligfelt bør opplegget for adressering og navnsetting skje samtidig med behandling av reguleringsplan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk. I områder med matrikkeladresser kan det benyttes et områdenavn i tillegg for å lette bruken av adressen.

§ 5.Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av veiskilt og andre adressenavnskilt.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i veiadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i § 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt husnummer i veiadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen 1 måned etter at adressetildelingen er gjort kjent ved brev. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Hvis husnummerskilt ikke blir montert etter skriftlig purring kan adressemyndigheten rekvirere oppsetting for huseiers regning.

§ 6.Plassering, materiale og utførelse for husnummerskiltet

Nummerskilt og eventuelt tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de viser til. Skiltene skal være lett synlige og godt lesbare fra den veien de hører til. Skiltene bør plasseres slik at de er lesbare i mørke.

Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og så vidt mulig til høyre for inngangsdører og innkjørsler fra vei. Hvis skiltet vanskelig kan leses fra veien, kan nummerskiltet plasseres på stolpe/port eller liknende nærmere veien og (om mulig) til høyre for inngang/innkjørsel.

Hvis nummerskiltet vender mot annen vei enn den adressen er knyttet til, bør det settes opp underskilt med henvisning. Når en eiendom har inngang eller innkjørsel fra en annen vei enn den nummeret er knyttet til, bør nummerskiltet ha underskilt med henvisning til atkomstveien.

Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.

Nummerskilt og tilleggsskilt må være av værbestandig og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart. Eide kommune anbefaler sterkt at det benyttes tradisjonelle skilter med svarte tall og svart kantbord på hvit/lys bunn. Standardskiltet er 15 cm høyt, med 10 cm høye tall. Strekbredde skal være ca. 1 cm. 

Anbefalt skilttype 

lf-20090924-1328-01-01.gif

Benyttes andre typer skilt må lesbarhet må være minst like god som for tradisjonelle skilt. Skilter av messing eller andre materialer som ikke gir den samme lesbarhet som tradisjonelle skilt frarådes.

§ 7.Ikrafttreden

Disse bestemmelser trer i kraft straks.