Forskrift om tilknytningsplikt for fjernvarmeanlegg, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2009-10-29-1352
PublisertII 2009 hefte 5 s 593
Ikrafttredelse29.10.2009
Sist endretFOR-2010-01-28-162
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort12.11.2009   kl. 14.25
KorttittelForskr om tilknytning til fjernvarme, Harstad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Harstad kommunestyre 29. oktober 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. Endret ved forskrift 28 jan 2010 nr. 162.

I

Innledning

Forskrift om tilknytningsplikt ved etablering av fjernvarmeanlegg i Harstad kommune.

Forskriften er hjemlet i plan- og bygningslovens § 66a.

(§ 66a. Fjernvarmeanlegg. Etter at konsesjon etter lov om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi m.m. (energiloven) er gitt, kan det ved vedtekt bestemmes at bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.)

Konsesjonsområde

Denne forskriften gjelder for det området i kommunen som omfattes av konsesjon for fjernvarmeanlegg gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Areal

Innenfor konsesjonsområdet skal nye bygninger med bruksareal (BRA) over 500 m² , samt eksisterende bygninger med BRA over 500 m² der det foretas hovedombygginger, i samsvar med plan- og bygningsloven § 93, jf. § 87 nr. 2 a tilknyttes aktuelt fjernvarmeanlegg.

Samme bestemmelse gjelder ved tilbygg til eksisterende enhet, og når sum av tiltak innenfor et utbyggingsområde/felt overskrider 500 m² .

Dersom utbygger på bygg med tilknytningsplikt kan vise til bedre miljømessige løsninger innvilges fritak fra tilknytningsplikten.

0Endret ved forskrift 28 jan 2010 nr. 162.

II

Forskriften trer i kraft straks.