Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-11-17-1849
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse17.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2005-06-17-101, LOV-1978-06-23-70-§4-1, LOV-1985-06-14-77-§105, LOV-1990-05-18-11
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelAdresseforskrift for Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 17. november 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova), lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 4-1, plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 105 og lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. 

1. Adressemyndighet

Rådmannen er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med tildeling av offisielle adresser etter reglene i delingsloven og tilhørende forskrifter, samt saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåte av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. 

2. Navnemyndighet

Drift- og forvaltningsutvalget er kommunens navnemyndighet og har ansvar for navnsetting og gjør herunder vedtak om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Navnemyndigheten utnevner et stedsnavnutvalg som har innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av stedsnavn/adressenavn etter reglene i lov om stadnamn. Stedsnavnutvalget er ansvarlig for å avgi uttalelse på kommunens vegne om skrivemåten av stedsnavn/adressenavn som kommunen ikke har vedtaksretten for. 

3. Offisiell adresse

Med offisiell adresse menes:

a)Vegadresse angitt med vegnavn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller:
b)Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhørende adressenavn.

Til offisiell adresse kan òg medhøre et bolignummer.

Navnemyndigheten gjør vedtak om hvor det skal innføres vegadresser i kommunen. 

4. Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid

Ved innføring av vegadresser lager adressemyndigheten kartoversikt som viser de enkelte adresseparseller (veger) med angitt start- og endepunkt, og tildelte adressenummer (husnummer) etter reglene slik de fremgår av Håndbok i kommunal adressetildeling, del 1 og del 2. Adressemyndigheten kan også komme med forslag til navn for adresseparsellene.

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller, og eventuelle tilleggsnavn (navn på f.eks. boligfelt og områdenavn). Aktuelle foreninger, lag og enkeltpersoner i kommunen bør gis anledning til å komme med forslag til navn.

I Trysil skal vegnavnene skrives med -vegen og ikke med -veien.

Adresser kan også ha et alternativt navn. Som hovedregel benyttes gårdsnavn som alternativ adresse. Alternativ adresse kan utelates, dersom dette gir misvisende informasjon. 

5. Skilting

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av vegskilt og andre adressenavnskilt.

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i vegadresse, har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og eventuelt nødvendige henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i pkt. 6.

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt være oppsatt innen ett år etter at adressetildelingen er gjort kjent. For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.

Adressemyndigheten skal føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eiers/festers bekostning. 

6. Skiltenes plassering, materiale og utførelse mv.
6.1 Nummerskilt og ev. tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilket bygg/eiendom de hører til. Skiltene skal være lett synlige fra den vegen de hører til, og holdes rene og hele med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Samtidig bør skiltene plasseres slik at de er lesbare i mørket.
6.2 Nummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 m over bakken, og såvidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
6.3 Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra vegen, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
6.4 Vender nummerskiltet mot annen veg enn den adressen er knyttet til, bør adressen angis med særlig henvisningsskilt. Dette settes under nummerskiltet.
6.5 Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den veg som nummeret er knyttet til, bør det settes opp vanlig nummerskilt til vegen. Under nummerskiltet skal det plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken veg eiendommen har adkomst.
6.6 Hvor adressemyndigheten finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedveg foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
6.7 Huseier plikter å sørge for at nummerskilt og henvisningsskilt er godt synlige, og ikke er skjult av trær, busker, andre skilt mv.
6.8 Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
6.9 Skiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver, samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
6.10 Husnummerskilt og henvisningsskilt skal normalt utformes i samsvar med Statens vegvesens skiltnormal for skilt 729 selv om de ikke omfattes av denne normalen.
6.11 Andre skilttyper kan benyttes. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen. 
7. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft etter endelig vedtak i Trysil kommunestyre, og avløser tidligere forskrift 3. juni 19821 angående husnummerskilt, Trysil kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.