Forskrift for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-11-25-1888
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§66a
Kunngjort15.04.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om fjernvarmeplikt, Hamar

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 25. november 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg skal bebyggelsen tilknyttes anlegget når det oppføres ny bygning med oppvarmet bruksareal over 500 m² eller ved hovedombygging der oppvarmet bruksareal er over 500 m² .

Der det innenfor planområdet for feltutbygging oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 500 m² vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige.

Det kan søkes om dispensasjon fra tilknytningsplikten etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19.

Dispensasjon kan gis der behovet for alternativ energiforsyning dokumenteres dekket ved miljømessig bedre energiløsning enn fjernvarme.

Dispensasjonssøknader avgjøres i samsvar med kommunens delegeringsreglement etter at fjernvarmeselskapet har hatt anledning til å uttale seg. 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.