Forskrift om adresser og skilting, Øvre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-12-16-1884
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse10.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-1976-12-02
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§21, FOR-2009-06-26-864-§59
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelAdresseforskrift for Øvre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59.

§ 1.Plikt til å sette opp husnummerskilt
1.1 Eier, fester og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret. For bygg som har fått offisiell adresse skal skilt være oppsatt før brukstillatelse utstedes. Kommunen kan gi tillatelse til å utsette oppsettingen dersom særlige grunner taler for dette.
1.2 Eier/fester, plikter å bekoste oppsetting og vedlikeholde husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt.
1.3 Hvor lovlige husnummerskilt ikke allerede er anbrakt, skal slike være satt opp innen ett år etter at denne forskrift trer i stand.
1.4 Eier, fester, beboer eller tiltakshaver skal merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke utstedt av Statens Kartverk. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten. Bruksenheter merket i samsvar med tidligere regelverk, behøver ikke endre slik merking.
§ 2.Skiltenes plassering
2.1 Husnummerskilt skal settes opp slik at de er godt synlig fra vei/gaten som husnummeret er knyttet til.
2.3 Skiltene skal holdes hele og rene med tydelige tall og eventuelt bokstaver. Huseier har plikt til å sørge for at innsynet til skiltet ikke hindres av busker eller trær etc.
2.3 Husnummerskiltene skal plasseres i ca. 2,5 m høyde til venstre for inngangsdør. Hvor dette ikke er synlig fra gate/vei, skal det i tillegg settes opp husnummerskilt på inngjerding eller stolpe, som regel til venstre for inngang/innkjørsel fra gate/vei.
2.4 Selv om en eiendom ikke har inngang eller innkjørsel fra veien/gaten nummeret er knyttet til, skal det settes opp nummerskilt som er synlig fra denne veien/gaten.
2.5 Der kommunen finner det påkrevd, kan det forlanges oppsatt supplerende anvisningsskilt der atkomsten til bygningen/eiendommen er vanskelig å finne.
§ 3.Skiltenes materiale og utforming
3.1 Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale.
3.2 Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn, teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm.
3.3 Andre skilttyper kan benyttes etter godkjenning av adressemyndigheten.
§ 4.Forskjellige bestemmelser
4.1 Kommunen skal føre tilsyn med at disse regler overholdes, og gi de nødvendige pålegg. Kommunen kan også gjøre unntak fra reglene når særlige grunner gjør det påkrevd.
4.2 Kommunen er behjelpelig med veiledning og hjelp vedrørende oppsetting av henvisningsskilt. Henvisningsskilt kan ikke settes opp uten samtykke fra kommunen.
4.3 Manglende skilt i henhold til disse regler kan pålegges satt opp innen rimelig frist. Er dette ikke utført innen fristens utløp, skal kommunen sørge for at skiltet blir satt opp og regning sendt eieren.
§ 5.Ikrafttreden
5.1 Denne forskrift trer i kraft 10. mars 2010. Samtidig oppheves skiltregler for Øvre Eiker, fastsatt 2. desember 1976.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.