Forskrift om behandling av private reguleringsforslag og dispensasjon fra arealplaner, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2009-12-17-1855
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse21.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§34-2, FOR-2009-06-15-669-§13
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om private reguleringsforslag, Gjøvik

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 27. juni 2008 nr. 71 § 34-2 og forskrift 15. juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 13.

§ 1.Følgende søknader kan belegges med behandlingsgebyr:
1.Forslag til detaljregulering eller endring av slik plan (jf. pbl. § 12-3 og § 12-14)
2.Forslag til mindre endring av reguleringsplan, inkl. endringer av reguleringsbestemmelsene (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd)
3.Søknad om dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (jf. pbl. kap. 19)
4.Planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger (jf. pbl. § 4-1 og § 4-2).
§ 2.Gebyrets størrelse: (alle priser inkl. mva.)
1.Detaljregulering/vesentlig endring av reguleringsplan

For alle forslag skal det betales et grunngebyr.

Avhengig av arealets størrelse skal det betales et tilleggsgebyr. 

Grunngebyr kr 17 500,-
Gebyr innen de første 10 daa kr 1 600,- pr. daa
Gebyr utover de første 10 daa kr 820,- pr. daa.

Dersom en søker ønsker å endre en plan han selv har utarbeidet betales 75 % av satsene ovenfor.

Planforslag skal foreligge i digital form med til enhver tid sist gjeldende SOSI-versjon for plandata ved første gangs behandling. For planmateriale som innleveres i annen standard eller på papir beregnes et gebyrtillegg på 50 % av satsene ovenfor.

Krav om bebyggelsesplan i gjeldende planer vedtatt med hjemmel i pbl. 1985 skal leses som krav om detaljregulering i henhold til pbl. 2008, og med tilsvarende gebyrsatser.

Følgende reguleringsformål unntas fra beregning av gebyr:

-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål (jf. pbl. § 12-5 nr. 2 og § 12-7 nr. 14). Unntaket gjelder kun den del som ikke skal bebygges.
-Grøntstruktur som skal være til offentlig formål (jf. pbl. § 12-5 nr. 3 og § 12-7 nr. 14). Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
-Grav- og urnelunder (jf. pbl. § 12-5 nr. 1).
-Friluftsområder og områder for naturvern (jf. pbl. § 12-5 nr. 5)
-Vern av kulturmiljø eller kulturminne (jf. pbl. § 12-5 nr. 5)
-Naturområder og friluftsområder i sjø og vassdrag (jf. pbl. § 12-5 nr. 6).

Dersom planforslaget i hovedsak gjelder regulering til landbruksformål, begrenses gebyret, samlet oppad til 25 000,-.

Det forutsettes at arealene i utgangspunktet ikke er regulert til annet formål, eller avsatt til byggeformål i kommuneplanen.

2.Mindre endring av reguleringsplan (inkl. endringer av reguleringsbestemmelser)

Gebyr kr 8 500,-.

3.Dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan

Gebyr, maks. oppad kr 11 500,-.

Virksomhetsleder arealbruk og utvikling kan vurdere avkorting, ev. frafall av gebyr for spesielt enkle og lite omfattende saker (ref. egne retningslinjer).

4.Planer med vesentlig virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger

For planforslag med vesentlig virkning for miljø og samfunn hvor det skal behandles et planprogram gis et påslag på 10 % på de alminnelige gebyrsatsene etter pkt. 1.

For planer som utløser krav om konsekvensutredning og kommunen er ansvarlig myndighet, skal det for behandling av plan med konsekvensutredning betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene etter pkt. 1. Dette inkluderer behandling av planprogram (se ovenfor).

I de tilfeller hvor konsekvensutredning behandles adskilt fra plansak, eller når et tiltak må konsekvensutredes som selvstendig sak (utenom planprosessen) og kommunen er ansvarlig myndighet, betales et gebyr på kr 50 000,-.

§ 3.Annet

Når spesielle forhold tilsier det, kan virksomhetsleder arealbruk og utvikling fravike forskriften der gebyret synes urimelig høyt.

Forkastes hele eller deler av et planforslag ved politisk behandling kan virksomhetsleder arealbruk og utvikling refundere inntil 50 % av gebyrets opprinnelige størrelse.

Virksomhetsleder arealbruk og utvikling kan vurdere avkorting, ev. frafall, av gebyr for søknader som er grunnet i ideelle motiver eller er av allmennyttig karakter.

§ 4.Justering av satsene

Satsene justeres hvert år (1. januar) på bakgrunn av vedtak i kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett kommende år.

Utgangspunktet er vedtatte gebyrsatser for 2010.

§ 5.Betalingsbestemmelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres.

Hvis virksomhetsleder arealbruk og utvikling finner å kunne legge planforslaget ut til offentlig ettersyn uten forutgående behandling i planutvalget, betales både grunngebyret og det arealavhengige gebyret før utlegging.

Er behandling i planutvalget nødvendig før utlegging til offentlig ettersyn, betales grunngebyret før denne behandlingen og det arealavhengige gebyret før eventuell utlegging.

Hvis forslag som skal behandles politisk etter offentlig ettersyn, trekkes fra videre behandling etter utleggelse, refunderes 20 % av innbetalt gebyr.

Gebyr for behandling av forslag om mindre reguleringsendring eller dispensasjonssøknad betales før offentlig ettersyn eller varsling.

§ 6.Beregning av gebyret/klageadgang

Virksomhetsleder arealbruk og utvikling beregner gebyrets størrelse. Han kan redusere gebyret i forhold til satsene i § 2 og etter forskrift i § 3.

Fastsettingen av gebyr kan påklages til planutvalget.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft etter godkjenning av kommunestyret, og deretter kunngjøring i samsvar med forvaltningslovens kapittel VII.